Актуално За центъра СФ "Металици" Принципи и цели Курсове с ваучери

За центъра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Център за професионално обучение „Обсерватория” е юридическо лице, собственост на Синдикална Федерация „Металици”.

ЦПО „Обсерватория” разполага с отлични възможности за осъществяване на професионална обучителна дейност за широк спектър от професии, както и с голям потенциал за предоставяне на различни консултантски услуги. Центъра използва система за управлението СУОБЪЛ

ЦПО „Обсерватория” осъществява професионално обучение за придобиване на квалификация по професия, или по част от професия, както и нейното усъвършенстване.

 

 

 

СФ "Металици"

 

Синдикална федерация "Металици" е национална федерация на работещите в металургията /стоманодобивна и цветна металургия/ и в предприятия, произвеждащи оборудване за металургията.

От заетите в металургията на България в СФ "Металици" членуват 10 000 души, което е около 60% от заетите в бранша.

СФ "Металици" е създадена през м. май 1992 г. и е пълноправен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България, на Световната федерация на индустриалните работници и на Европейската федерация на индустриалните работници.

Принципи и цели

 

Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи:

 • законосъобразност - осъществява дейността си в съответствие с действащата нормативна база на Република България;
 • равнопоставеност - не се допуска пряка или непряка дискриминация под формата на ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение;
 • партньорство и тясно взаимодействие с държавните органи и органите на местна власт, организациите на работодателите и на работниците и служителите, колективни органи в областта на социалния диалог, неправителствени организации, учебни и научно-изследователски организации, потребители на кадри и др. в областта на професионалното обучение, заетостта и стопанското управление.

Основните цели на Центъра са:

 • осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация на лица, навършили 16 годишна възраст за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 • повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила и съобразно динамично изменящата се стопанска конюнктура;
 • развитие на предприемачеството чрез професионално обучение и консултиране на начинаещи предприемачи и микро, малки, средни и големи предприятия;
 • осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в достъпа до професионално обучение и възможности за придобиване на професионални компетенции, необходими за успешна реализация;
 • формиране на политика и практика за учене през целия живот в съответствие с Европейската стратегия по заетостта и Меморандума за учене през целия живот.

Основните задачи на ЦПО „Обсерватория” са чрез осигуряване на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация да се осигури:

 • Професионална квалификация на заети лица, позволяваща им:

а. запазване на съществуващото работно място;
б. повишени възможности за кариера на работното място;
в. професионална мобилност чрез реализация в друга професия;

 • Професионална квалификация на безработни лица, позволяваща им:

а. усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или част от професия за повишаване на възможностите за реализация на пазара на труда;
б. придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия за успешна реализация на пазара на труда;
в. придобиване на знания и умения за стартиране на стопанска дейност, самостоятелно или в съдружие;

 • Професионална квалификация за мениджъри на микро, малки, средни и големи предприятия за придобиване на нови и усъвършенстване на притежаваните знания и умения за повишаване производителността и конкурентоспособността на предприятията;
 • Формиране на нагласа в обществото за непрекъснато професионално обучение като ключов фактор за успешна професионална и личностна реализация;
 • Осигуряване на високо качество на професионалното обучение чрез непрекъснат контрол през всички етапи на учебно-квалификационния процес и осигуряването на устойчиви ключови умения и гъвкави специфични умения, съобразно заявените потребности и изисквания на пазара на труда.

 

 

 

 

 

 

Курсове с ваучери

Професионални курсове с ваучер и обучения по професия или ключова компетентност по програма.
Очакваме запитвания за новия програмен период по програмата  "Аз мога повече 2015-2020".
Курсовете с ваучери могат да се използват и за придобиване на професионална квалификация или правоспособност за мотокар, електрокар, кран, автовишка и други.