Принципи и цели

 

Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи:

 • законосъобразност - осъществява дейността си в съответствие с действащата нормативна база на Република България;
 • равнопоставеност - не се допуска пряка или непряка дискриминация под формата на ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение;
 • партньорство и тясно взаимодействие с държавните органи и органите на местна власт, организациите на работодателите и на работниците и служителите, колективни органи в областта на социалния диалог, неправителствени организации, учебни и научно-изследователски организации, потребители на кадри и др. в областта на професионалното обучение, заетостта и стопанското управление.

Основните цели на Центъра са:

 • осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация на лица, навършили 16 годишна възраст за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 • повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила и съобразно динамично изменящата се стопанска конюнктура;
 • развитие на предприемачеството чрез професионално обучение и консултиране на начинаещи предприемачи и микро, малки, средни и големи предприятия;
 • осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в достъпа до професионално обучение и възможности за придобиване на професионални компетенции, необходими за успешна реализация;
 • формиране на политика и практика за учене през целия живот в съответствие с Европейската стратегия по заетостта и Меморандума за учене през целия живот.

Основните задачи на ЦПО „Обсерватория” са чрез осигуряване на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация да се осигури:

 • Професионална квалификация на заети лица, позволяваща им:

а. запазване на съществуващото работно място;
б. повишени възможности за кариера на работното място;
в. професионална мобилност чрез реализация в друга професия;

 • Професионална квалификация на безработни лица, позволяваща им:

а. усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или част от професия за повишаване на възможностите за реализация на пазара на труда;
б. придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия за успешна реализация на пазара на труда;
в. придобиване на знания и умения за стартиране на стопанска дейност, самостоятелно или в съдружие;

 • Професионална квалификация за мениджъри на микро, малки, средни и големи предприятия за придобиване на нови и усъвършенстване на притежаваните знания и умения за повишаване производителността и конкурентоспособността на предприятията;
 • Формиране на нагласа в обществото за непрекъснато професионално обучение като ключов фактор за успешна професионална и личностна реализация;
 • Осигуряване на високо качество на професионалното обучение чрез непрекъснат контрол през всички етапи на учебно-квалификационния процес и осигуряването на устойчиви ключови умения и гъвкави специфични умения, съобразно заявените потребности и изисквания на пазара на труда.