Търговия на едро и дребно

II. Професионално направление: Търговия на едро и дребно: код - 341

1. Професия: Продавач-консултант: код - 341020
1.1 Специалност: Продавач-консултант: код - 3410201, II степен на професионална квалификация