Счетоводство и данъчно облагане

IV. Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане: код - 344

1. Професия: Оперативен счетоводител: код - 344030
1.1 Специалност: Оперативно счетоводство: код - 344001, III степен на професионална квалификация