Приложна информатика

VII. Професионално направление: Приложна информатика: код - 482

1.Професия: Оператор на компютър: код - 482030
1.1 Специалност: Текстообработване: код - 4820301, I степен на професионална квалификация