ШЛОСЕР ФРИЗЬОР СТРУГАР СЕРВИТЬОР БАРМАН РЕСТОРАНТЬОР ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ ОХРАНИТЕЛ МОНТЬОР НА ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА МАШИНЕН ТЕХНИК ЕЛЕКТРОТЕХНИК ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

ШЛОСЕР

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика
 • Общи правила на трудово-правните закони
 • Бизнес - комуникации
 • Металообработващи машини и инструменти
 • Машинно чертане
 • Технологични процеси в машиностроенето
 • Организация на работното място
 • Шлосерски машини и инструменти
 • Технология на специалността - шлосерство
 • Практика- производствена

I. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА
След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва :
След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва ДА ЗНАЕ:

 • Да използва личните предпазни средства и прилага основните правила на безопасна работа при ремонт и поддържане на машини, уреди и съоръжения в работилница, участък и др., да не замърсява с работата си околната среда;
 • Възможните опасни ситуации в процеса на трудовата дейност по професията, основните правила за безопасна работа;
 • И разбира необходимостта от вземане на превантивни мерки за опазване здравето на хората и защита на околната среда;
 • Да прилага знанията, свързани с безопасна работа в различни ситуации, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария в производствения участък;
 • Да анализира ситуацията и да реагира правилно и своевременно, като не застрашава живота и здравето на себе си и на околните;
 • Да синтезира знанията и уменията по здравословни и безопасни условия на труд, като правилно организира дейността си на работното място и производствения участък;
 • Да оценява опасните ситуации и избира най-безопасния начин според неговите професионални компетенции за решаване на възникнал проблем по време на трудовата дейност;
 • Да прилага уменията си за изразяване, за да води диалог, да събеседва и дискутира по производствените въпроси;
 • Да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад;
 • Да напише молба, заявление, автобиография, писмо и др.;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Да участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, да им съдейства и търси помощ от тях, да се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на възложената му задача;
 • Да разбира собствената си роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Да схваща основната идея в кратки и ясни послания и съобщения за изпълнение на задача на работното място;
 • Да познава основните инструменти и приспособления за ремонт и поддържане на машини, уреди и съоръжения, с цел правилната им експлоатация и приложение;
 • Да разчита конструктивната и технологична документация - работни чертежи, технологични карти и схеми до степен приложимост в практически дейности;
 • Да спазва технологиите за разглобяване, сглобяване и ремонт на съответната техника, с цел изпълнение на технологичния процес в съответните специалности;
 • Устройството и управлението на машините, съоръженията в съответното производство до степен правилното им поддържане и ремонт;
 • Да измерва и контролира точността и качеството за провеждане на операции от технологичния процес до степен обоснован избор на измервателно средство и умения за правилното му приложение;
 • Да разбира организацията на съответното производство, взаимоотношенията, отговорностите и задълженията на различните управленски нива, с цел създаване на рационална организация на работното място;
 • Предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при поддържането на машини и съоръжения за обработка на металите до степен правилен (обоснован) избор на инструменти и приспособления за поддържане и ремонт;
 • Да анализира условията на работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности, с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;
 • Да синтезира усвоените знания за правилно организиране на трудовата си дейност и на работното си място, с цел създаване на рационална организация на работното място;

ДА МОЖЕ ДА:

 • Оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания до степен способност за анализ и пренос на знания в различни ситуации;
 • Прилага усвоените теоретични знания, използвайки различни инструменти и приспособления до степен постигане на зададено качество на технологичния процес;
 • Прилага технологията за ръчно и механизирано изправяне и огъване на метал
 • Прилага технологията за обработване на металите - ръчно и машинно;
 • Прилага технологията за нитоване, спояване и полиране на металите.

Обяснителни бележки
1.Общи изисквания:
2.1 Към кандидатите
2.1.1 Образование - документ за завършен най-малко шести клас.
2.1.2 Здравословно състояние - медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицето е физически и психически здраво и може да упражнява професията.
2.1.3 Възраст

ФРИЗЬОР

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Мениджмънт и управление
 • Основи на трудово- правните отношения
 • Професионална етика и култура
 • Хигиена на фризьорството
 • Съвременнни тендентции във фризьорството
 • Материалознание
 • Технология на специалността
 • Електроника
 • Уреди и апарати използвани във фризьорството
 • Практика

Учебният план е разработен на основание Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма «Б».

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
1. Входящо минимално образователно равнище:
Завършено средно образование или завършен десети клас от средното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗНЗ.
2. Здравословно състояние - кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Фризьор”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

ІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
Завършилите обучение по професията "Фризьор" - втора степен на професионална квалификация, могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участия в работни срещи на бранша, в симпозиуми и други.

ІІІ. ЦЕЛ НА  ОБУЧЕНИЕТО
1. Основната цел на обучението е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества необходими за качественото практикуване на професия “Фризьор”.  
2. Подцели за формиране на ключови професионални компетенции при обучението:
2.1. След завършване на професионалното обучение по професията “Фризьор”, със специалност “Фризьорство” - втора степен  обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:
знае и прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
пазарните отношения, правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда;
видовете инструменти, пособия и материали и правилното  им съхранение;
познава състава, свойствата и предназначението на препаратите, използвани във фризьорството;
познава и прилага модните тенденции и стилове и има изградени естетически критерии.
2.2. След завършване на професионалното обучение по професията “Фризьор”, със специалност “Фризьорство” – втора степен обучаваният трябва

ДА УМЕЕ:

 • спазва технологичната последователност при работа;
 • използва личните предпазни средства и работи с апаратурата в съответствие с правилата за безопасна работа;
 • създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с клиенти и колеги;
 • притежава теоритични знания и практически умения, необходими за направата на фризура;
 • контролира качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания, планира и организира текущите задачи;
 • определя разходни норми на материали, време, труд и извършва основни счетоводни дейности;
 • осъществява кратка комуникация на чужд език и ползва професионални издания, с цел подобряване техниката си на работа;
 • въвежда новостите във фризьорските услуги и се адаптира към бързо  променящите се условия в професията.

2.3. Обучаваният трябва да  изгради  професионално личностни качества:
Трудова дисциплина, отговорност, логическо мислене, физически данни, издръжливост, сръчност, наблюдателност, съобразителност, инициативност; предприемчивост, умение за работа в екип, професионална етичност.

ІV. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Изпитите за придобиване на втора степен на професионална квалификация са по теория и практика на професията. Провеждат се по Национални изпитни програми и в съответствие с  Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, утвърдени от Министъра на Министерството на образованието, младежта и науката.
Организацията на изпитите се определя съгласно Държавните образователни изисквания за системата на оценяване, а съдържанието им - съгласно  Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания, разработени от обучаващата организация, като се съгласуват и със заявителите на обучението.

V. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Завършено професионално обучение  по професия “Фризьор”, специалност „Фризьорство” - втора степен  се удостоверява със:

 • Свидетелство за професионална квалификация образец 3-57 на МОМН за втора степен на професионална квалификация;
 • Удостоверение за професионално обучение образец 3-37 на МОМН;

СТРУГАР

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово- правни отношения
 • Работа с компютър
 • Машинно чертане
 • Технология на материалите
 • Техническа механика
 • Електротехника
 • Технология на машиностроененто
 • Обработка на металите чрез рязане
 • Експлоатация на стругови машини
 • Настройка на стругови машини
 • Струговане на повърхнини
 • Нарязване на резби
 • Производствена практика

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “СТРУГАР” И   СПЕЦИАЛНОСТТА “СТРУГАРСТВО”
След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

Да знае :

 • да работи при безопасни условия на труд.
 • рационална организация на работното място;
 • свойства на суровините и материалите и тяхната разходна норма;
 • основните понятия в техническото чертане, технологията на материалите;
 • обработката на металите чрез рязане;
 • видовете металорежещи машини;
 • настройването и привеждането в действие на различните металорежещи машини.

Да може да :

 • привежда в действие металорежещите машини;
 • да извършва ремонта и поддръжката на металорежещите машини;
 • да спазва принципа на безопасна работа с металорежещите машини.

ІІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията (специалността).
2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията.
3.  Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация;

СЕРВИТЬОР БАРМАН

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика
 • Трудово- правни и икономически знания
 • Организация на трудовия процес
 • Фирмена организация
 • Производствена етика и поведение
 • Чужд език по специалността
 • Основи на туризма
 • Счетоводство и отчетност в туризма
 • Информационни технологии в туризма
 • Материалознание на хранителните продукти
 • Хигиена на храненето
 • Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечения
 • Технология на кулинарните изделия
 • Сервиране и барманство
 • Сомелиерство
 • Производствена практика

І. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ
1. Учебният план е разработен на основание на чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение.
2. Учебният план е разработен в съответствие с чл. 27, ал. 3, 4, 5 и 9, чл. 33, ал. 3, чл. 34, ал. 2, чл. 37, чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 3 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение и с Рамкови програми Б и Е съгласно чл. 10, ал. 3, т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
3. Учебният план и учебните програми са разработени в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 811080 „Сервитьор-барман”, специалност 8110801 „Обслужване на заведения в обществено хранене”.

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Минимално входящо образователно равнище:

 • завършен Х клас.

2. Форма на обучение:

 • дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, самостоятелна, дистанционна.

3. Организационна форма:

 • квалификационен курс.

4. Пълният курс на обучението дава възможност за:

 • придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията 811080 „Сервитьор-барман”, специалност 8110801 „Обслужване на заведения в обществено хранене”.

5. Учебният план осигурява възможност за:

 • обучение по част от професията 811080 „Сервитьор-барман”, специалност 8110801 „Обслужване на заведения в обществено хранене” в съответствие с Рамкова програма Д съгласно чл. 10, ал. 3, т. 5 от Закона за професионалното образование и обучение, като се организира обучение по част от модулите.

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
След завършване на професионалното обучение по професия 811080 “Сервитьор-барман”, специалност 8110801 ”Обслужване на заведения в обществено хранене”, обучаваният трябва да има:

ЗНАНИЯ ЗА:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • условията и документите при кандидатстване и назначаване на работа;
 • нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения;
 • същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общу¬ване и работа в екип;
 • създаването на професионални контакти;
 • правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки;
 • информационната техника и технологии и ползването им в туризма;
 • осъществяването на комуникация на чужд език;
 • основите на пазарната икономика – основните понятия в микроикономиката и макроикономиката;
 • основите на туризма: нормативната база на туризма; управлението на туристическа фирма в пазарни условия; управлението и мотивацията на персонала, упра¬влението и контрола на качеството, ценообразуването, иновациите в туризма;
 • счетоводството и отчетността в туризма;
 • информационните технологии в туризма;
 • професионалната етика и туристическото поведение;
 • материалознанието на хранителните продукти;
 • хигиената на храненето и хранителното законодателство;
 • технологичното обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение;
 • технологията на кулинарната продукция;
 • сервирането и барманството:

- Класификацията, характеристиките и категоризацията на заведенията за хранене и развлечения;
- Художественото аранжиране на заведенията за хранене и развлечения;
- Средствата за работа, използвани в търговската зала на заведенията за хранене и развлечения;
- Приборите за хранене;
- Организацията на обслужването в търговската зала;
- Формите на обслужване в заведенията за хранене и развлечения;
- Характеристиките на гостите и отношение на персонала към тях;
- Сервирането на супи, основни ястия, междинни ястия, десерти, напитки;
- Формите на обслужване в търговската зала;
- Организацията и функционирането на бара;
- Класификацията и характеристиката на смесените напитки (коктейли);
- Приготвянето и сервирането на смесени напитки;

 • сомелиерството;
 • хигиената  на работната среда;
 • отчетността и калкулирането;
 • дисциплинарната, имуществената и материалната отговорност.


УМЕНИЯ ЗА:

 • спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа;
 • спазване на правилата и изискванията за хигиена на работната среда;
 • разпознаване на основните източници на риск в работната среда и на замърсяването  на околната среда;
 • спазване на трудовата и финансовата дисциплина;
 • подготвяне на документи за кандидатстване на работа;
 • разпределение на работата на персонала;
 • рационално организиране на работните места и на труда на персонала;
 • осъществяване на ефективни комуникации и делово общуване с персонала;
 • прилагане на правилата и изискванията на професионалната етика;
 • работа в екип;
 • работа с персонален компютър и използване на информационните технологии;
 • поддържане на лична хигиена и естетичен външен вид;
 • посрещане и настаняване на гости, приемане на поръчки, обслужване и изпращане на гости;
 • прилагане на различни методи, форми, норми, правила и изисквания на сервиране на храна и напитки в зависимост от типа и категорията на заведенията за хранене и развлечения;
 • даване на компетентни консултации и съвети на клиентите за качествата и състава на ястията и напитките;
 • прилагане на технологиите на обслужване на VIP гости при коктейли, официални вечери,  шведска маса и други специални и импровизирани случаи;
 • сервитьорско и барманско обслужване извън заведенията за хранене и развлечения;
 • рилагане на специфична организация на работа на бара и в ресторанта;
 • приготвяне на алкохолни и безалкохолни коктейли;
 • спазване на нормите, правилата, етиката и изискванията за културно обслужване на гостите;
 •  ползване и опазване на техниката, обзавеждането и приборите в търговската зала и бара;
 •  спазване на режимите на съхранение на хранителните продукти, ястия и напитки;
 •  изготвяне и изпълнение на план-менюто в ресторанта и асортиментната листа на бара;
 •  работа с отчетни документи, използвани в заведенията за хранене и развлечения;
 •  извършване на инвентаризация;
 •  обобщаване, анализиране и оценяване на изпълнението на собствената работа.

ІV. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практиката на професията.
2. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
3. Професионално обучение по част от професията завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация по задания, определени от обучаващата институция.
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на
професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация, номенклатурен номер 3-54, на Министерството на образованието и науката.
5. Завършеното професионално обучение по част от професията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-37, на Министерството на образованието и науката.

РЕСТОРАНТЬОР

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика и предприемачество
 • Счетоводство и отчетност в туризма
 • Професионална етика и туристическо поведение
 • Чужд език по специалността
 • Маркетинг и мениджмънт в туризма
 • Материалознание на хранителните продукти
 • Технологично обзавеждане за кетъринг
 • Технология на кулинарните изделия за кетъринг
 • Сервиране и барманство. Сомелиерство
 • Естетика и дизайн в кетъринга
 • Микробиология
 • Хигиена на храненето
 • Организация на обслужванетона кетърингови събития
 • Учебна и производствена практика

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯ “РЕСТОРАНТЬОР”, СПЕЦИАЛНОСТ “КЕТEРИНГ”
След завършване на професионалното обучение по професия “Ресторантьор”, специалност “Кетъринг”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Фрганизира и контролира правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
 • Комуникира както с гостите така и с колегите от заведението за хранене и развлечения.
 • Работи в екип с представители от останалите отдели заведението за хранене и развлечения.
 • Познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и сключения от него трудов договор.
 • Притежава общи икономически знания за икономическите отношения и стопанското управление на страната, пазарни отношения, процеси и явления, в сферата на туризма.
 • Разбира ролята на ресторантьора в обслужването и да създава необходимоста от повишаване на квалификацията си.
 • Използва компютър при планиране организиране и отчитане на работата в заведението за хранене и развлечения.
 • Умее да води разговор на чужд език с гостите на заведението за хранене и развлечения.
 • Демонстрира предприемачески умения.
 • Следи развитието на туристическата индустрия да прави предложения и организира въвеждане на новости в заведението.
 • Да прилага процедурите за осигуряване на безопасност в заведението за хранене и развлечения.
 • Да осъществява връзка със звената в заведението за хранене и развлечения.
 • Да спазва инструкциите при пожар, наводнения, терористичен акт или друго необичайно събитие в заведението за хранене и развлечения.

ДА МОЖЕ:

 • Създава условия и контролира спазването на правилата за здравословен и безопасен труд и санитарно-хигиенните изисквания в системата на ресторантьорството и хотелиерството.
 • Организира въвеждането на нови ястия с цел переодична промяна на менюто.
 • Познава различните видове храни и напитки, продукти и начина на тяхното приготвяне.
 • Създава условия  и организира изпълнението на правилата за добри производствени практики/добри хигиенни практики ДПП/ДХП, и прилагане на системата НАССР в ресторантьорството.
 • Организира доставката и съхранението на хранителните продукти използвани в приготвянето на кулинарни изделия.
 • Организира и контролира технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта.
 • Създава условия и организира безопасна работа с технологичното оборудване в ресторантьорството и ефективното му използване.
 • Участва в посрещането, обслужването и изпращането на гостите.
 • Планира асортимента от ястия и напитки.
 • Създава и въвежда нови рецепти.
 • Разпределя работата между членовете на колектива.
 • Познава стандарта на обслужване в зависимост от типа обект.
 • Познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване при комуникация с колеги и клиенти..
 • Разработва и предлага кетърингово събитие.
 • Организира и контролира кетърингово събитие.

ІІІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Изисквания към кандидатите, съгласно ЗПОО Чл. 14, ал. 1:

 • Лица завършили основно образование
 • Лица навършили 16 години в годината на кандидатстване /ЗПОО Чл.14, ал.2/
 • Лицата практикуващи професията трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.

2. Завършване на професионалното обучение:

 • Професионалното обучение по Рамкова програма “Е” завършва с полагане на държвни изпити за придобиване на професионална квалификация по:
 • теория на професията
 • практика на професията

Изпитът по теория и по практика на професията се провеждат по Национални изпитни програми и в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията утвърдени от Министъра на образованието младежта и науката
Организацията на изпитите се определя съгласно Държавните образователни изисквания за системата на оценяване, а съдържанието им - съгласно Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
3. Удостоверяване на завършеното професионално обучение
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със:
Свидетелство за професионална квалификация

ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика
 • Основи на маркетинга
 • Икономика на търговията
 • Стокознание
 • Организация и оперативно управление на търговията
 • Счетоводство и отчетност в търговията
 • Борси и борсови операции
 • Търговски дизайн
 • Документация в търговското предприятие
 • Електронна търговия
 • Производствена практика

НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ
Учебният план е разработен на основание на чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение.
Учебният план е разработен в съответствие с чл. 27, ал. 3, 4, 5 и 9, чл. 33, ал. 3, чл. 34, ал. 2, чл. 37, чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 3 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение и с Рамкова програма Б и Е съгласно чл. 10, ал. 3, т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
Учебният план и учебните програми са разработени в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 341020 “Продавач-консултант”, специалност  3410201 “Продавач-консултант”.
    
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Минимално входящо образователно равнище:

 • завършен клас от средното образование

Форма на обучение:

 • дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, самостоятелна, дистанционна

Организационна форма:

 • квалификационен курс

Пълният курс на обучението дава възможност за:

 • придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията 341020 “Продавач-консултант”, специалност  3410201 “Продавач-консултант”.

Учебният план осигурява възможност за:

 • обучение по част от професията 341020 “Продавач-консултант”, специалност  3410201 “Продавач-консултант” в съответствие с Рамкова програма Д съгласно чл. 10, ал. 3, т. 5 от Закона за професионалното образование и обучение, като се организира обучение по част от модулите.

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
След завършване на професионалното обучение по професия 341020
„Продавач-консултант”, специалност 3410201 „Продавач-консултант”, обучаваният трябва да има:

ЗНАНИЯ ЗА:

 • основните правила за здравословен труд и безопасна работа и изисквания за ППО;
 • основните икономически категории в пазарни условия;
 • правата и задълженията като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • изискванията към счетоводната отчетност;
 • нормативните документи, регламентиращи протичането на касовите операции;
 • правилата и особеностите при създаването на професионални контакти; етиката на  деловото общуване; съобразяването с културните особености на клиента;
 • принципите и видовете делово общуване; методите за водене на преговори; нормите на етичното бизнес поведение;
 • принципите на екипното взаимодействие;
 • основните компютърни конфигурации; текстообработващите програми; програмите за оформяне електронни таблици; обработването на касовите операции; основните принципи за работа в Интернет;
 • основните елементи на маркетинговата политика;
 • основните елементи на икономиката на търговията;
 • ценовата политика и ролята на цените;
 • значението на комуникациите с външната среда;
 • психологията на потребителя; потребителските вкусове и предпочитания; особеностите на потребителското поведение; факторите, влияещи на потребителското поведение;
 • валутата и валутните операции;
 • формите, принципите и методите на търговското обслужване;
 • основните стоковедни характеристики на стоките;
 • основните характеристики на организацията на търговската дейност;
 • основните методи за съхраняване на стоките;
 • технологичната последователност при доставянето, приемането, съхранението и реализацията на стоките.

УМЕНИЯ ЗА:    

 • прилагане на правилата за ППО, здравословни и безопасни условия на труд; оказването на долекарска помощ;
 • ефективна комуникация;
 • работа в екип;
 • работа с офис техника;
 • използване на компютърната техника в ежедневната работа: текстообработващи програми, програми за оформяне на електронни таблици и програми за ползване ресурсите на интернет; ползване на електронна поща; обработване на касовите операции;
 • осъществяване на ефективни комуникации на чужд език;
 • съобразяване с пазарните механизми;
 • работа с правни понятия и документи, свързани с фирмената дейност;
 • приемане на пари в касата и плащане на пари от касата;
 • съхранение и опазване на паричните средства в поверената му каса, съгласно изискванията на съответните инструкции;
 • разчитане на маркетингова информация;
 • проучване на пазара;
 • проучване и анализиране на потребителското търсене и поведение;
 • прилагане на нормите за етично поведение и бизнес етикет;
 • използване на електронните документи, електронния подпис и електронния документооборот;
 • предлагане на възможности за реализация на стоки;
 • поддържане на търговския интериор и екстериор в търговския обект;
 • провеждане на търговски демонстрации;
 • подбиране на средства и методи за насърчаване на продажбите;
 • изготвяне на подходящи опаковки;
 • осъществяване на ефективна комуникация “продавач – потребител” по време на продажбения процес.

ІV. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практиката на професията.
 • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
 • Професионално обучение по част от професията завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация по задания, определени от обучаващата институция.
 • Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на
 • професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
 • професионална квалификация, номенклатурен номер 3-54, на Министерството на образованието, младежта и науката.
 • Завършеното професионално обучение по част от професията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-37, на Министерството на образованието, младежта и науката.

ОХРАНИТЕЛ

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на правото
 • Трудово правни норми
 • Организация на трудовия процес
 • Икономика
 • Предприятие
 • Мотивация ,предприемчив дух и комуникативни умения
 • Приложение на информатционна техника
 • Чуждоезикова подготовка
 • Основи на частната охранителна дейност
 • Правни основания на частната охранителна дейност
 • Противодействие на тероризма и престъпността
 • Специална подготовкачОръжезнание и стрелкова подготовка
 • Безопасност при боравене с огнестрелно оръжие
 • Стрелби
 • Самоотбрана и бойни приложни техники
 • Организация на личната охрана
 • Организация и тактика на личната охрана
 • Практика по дейността

I. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)
След завършване на професионалното обучение по професията "Охранител" - . специалността "Лична охрана", обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства при изпълнение на охранителна дейност;
 • основните характеристики на ползваната охранителна техника;
 • правилата за недопускане на нарушения на обществения ред и пропускателния режим в охраняваните помещения, където пребивава охраняваното лице
 • мерките за спасяване на работещите в охранявания обект и случайни граждани при аварии и бедствия;
 • при постъпване  в наряд задачите,  които трябва да изпълнява и  особеностите  на територията;
 • добре въоръжението, снаряжението и другите средства за самоотбрана и принуда;
 • сигнализационните, алармените апаратури, технически средства, автомобилите и др..

ДА МОЖЕ:

 • да може да прави точна оценка на оперативната обстановка и да действа бързо ;
 • да предотвратява и пресича престъпленията насочени към охраняваното лице/а ;
 • своевременно да сигнализира за извършени нарушения;
 • да работи в екип и да може да оказва при необходимост долекарка помощ;
 • при необходимост да съдейства на органите на полицията в охранявания обект;
 • да създаде организация за опазване на местопроизшествие и имущество в района на охранявания обект;
 • да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • перфектно да работи с телефон, радиостанции, телекс и др. средства за връзка и сигнализация, да осъществява охранително кормуване при спазване на правилата от КАТ;
 • да работи със сигнално охранителна техника;
 • да оказва първа медицинска помощ;
 • да разглобява, сглобява и борави бързо с зачисленото му оръжие;
 • да пазнава добре навиците на охраняваното лице/а и пази личните му тайни;
 • да опазва служебната и държавна тайна;
 • да оцени обстановката и промените в нея и да докладва своевременно на работодателя си.

II. OБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:
1. Oбщ брой часове- 988часа
2. Форма на обучение:  дневна/ вечерна/ задочна/ дистанционна
3. Организационна форма: квалифициран курс
4. За обучение се приемат кандидати / мъже и жени/ със завършено минимум основно образование, психически и физически здрави
5.След завършване  на цикъла от лекции по  съответния  модул,  обучаемите полагат теоретически и практически изпит. За завършили успешно модула се считат обучаемите, не допуснали слаба оценка.
6. След завършване срока на обучение се полага държавен изпит по теория и по практика на професията пред Комисия. Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
7. Курсистите имат право на поправителна сесия или явяване на поправителен изпит в рамките на 3 месеца. На завършилите успешно курса, се издава свидетелство за придобита професионална квалификация "Охранител - лична охрана", което представлява трета квалификационна степен от НКП.
10. При завършване на даден модул,  т.е.  на част  от професията,  
на завършилия  се издава удостоверение по форма, одобрена от НАПОО.

МОНТЬОР НА ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Чужд език по професията
 • Техническо чертане
 • Материалознание
 • Техническа механика
 • Електротехника и електроника
 • Автоматизация
 • Електрообзавеждане на подемно-транспорлтна техника
 • Хидравлични и пневматични устройства в подемно-транспортна техника
 • Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства
 • Експлоатация на подемно-транспортна техника
 • Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения
 • Обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника
 • Товароподемни механизми
 • Практика

I. ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “МОНТЬОР НА ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”
СПЕЦИАЛНОСТ “ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА МОНТИРАНА НА ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА”

След завършване на професионалното обучение по професията “Монтьор на подемно - транспортна техника”, специалност “Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:
Правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
Основните принципи на пазарната икономика;
Минимален набор от чужди думи и термини, използвани в професията;
Основните правила и изисквания на техническото чертане;
Характеристиките на основните материали и заготовки, използвани в професията;
Основните принципи и закони на техническата механика;
Основните принципи и закони на електротехниката и електрониката;
Същността и използваната техника за автоматизация на производството;
Основините принципи на работа на пневматичната и хидравличната техника и апаратура;
Основите на електрообзавеждането на подемно - транспортната техника;
Видовете подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства;
Начините за експлоатация и ремонт на подемно - транспортната техника и повдигателните съоръжения;
Основните шлосерски операции;
Начина на монтаж, демонтаж и ремонт на видовете съединения;
Основните заваръчни шевове;

ДА УМЕЕ:

Да прилага и контролира правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
Да прилага основните принципи на пазарната икономика;
Да съставя и разчита чертежи;
Да работи с техническа документация - планове, чертежи, схеми и справочна литература;
Да избира подходящи материали за заготовки;
Да прилага принципите и законите на техническата механика и да съставя схеми;
Да използва основните електротехнически материали, машини и съоръжения;
Да използва елементите за автоматизация на производството;
Да работи с пневматична и хидравлична техника и апаратура;
Да ремонтира електрообзавеждането на подемно - транспортната техника;
Да експлоатира и ремонтира видовете подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства и повдигателните съоръжения;
Да извършва шлосерски операции;
Да извършва монтаж, демонтаж и ремонт на съединения;
Да извършва заварочни операции;

2. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Монтьор на транспортна техника”; специалност “Пътно - строителна техника”.
2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практика на професията.
3. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
5. Минимално входящо образователно равнище на обучавания - завършен клас от средното образование /Х - ти/ или завършено средно образование
6. Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Монтьор на транспортна техника”, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

МАШИНЕН ТЕХНИК

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Техническо чертане
 • Техническа механика
 • Материали и заготовки
 • Машинни елементи
 • Проектиране
 • Електротехника и електроника
 • Металорежещи машини и инструменти
 • Машини с цифрово-програмно управление
 • Технология на машиностроенето
 • Основи на програмирането
 • Типове технологични процеси
 • Автоматизация на производството
 • Практика по шлосерство,стругарство,заваряване,металорежещи машини

І. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ
1. Учебният план е разработен на основание на чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение.
2. Учебният план е разработен в съответствие с чл. 27, ал. 3, 4, 5 и 9, чл. 33, ал. 3, чл. 34, ал. 2, чл. 37, чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 3 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение и с Рамкова програма Е съгласно чл. 10, ал. 3, т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
3. Учебният план и учебните програми са разработени в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 521010 „Машинен техник”, специалност 5210105 „Машини и системи с ЦПУ”.

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Минимално входящо образователно равнище:
средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.
2. Форма на обучение:
дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, самостоятелна, дистанционна.
3. Организационна форма:
квалификационен курс.
4. Пълният курс на обучението дава възможност за:
придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия 521010 „Машинен техник”, специалност 5210105 „Машини и системи с ЦПУ”.
5. Учебният план осигурява възможност за:
обучение по част от професия 521010 „Машинен техник”, специалност 5210105 „Машини и системи с ЦПУ”, в съответствие с Рамкова програма Д съгласно чл. 10, ал. 3, т. 5 от Закона за професионалното образование и обучение, като се организира обучение по част от модулите.

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
След завършване на професионалното обучение по професия 521010 „Машинен техник”, специалност 5210105 „Машини и системи с ЦПУ”, обучаваният трябва да има:

ЗНАНИЯ ЗА:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • условията и документите при кандидатстване и назначаване на работа;
 • нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения;
 • същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общу¬ване и работа в екип;
 • правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки;
 • информационната техника и технологии и ползването им в машиностроенето;
 • основни изрази и лексика на чужд език, свързани с пряката работа;
 • видовете проекции, условни означения, оразмеряване, геометрични построения, мащаби; правила за оформяне на скици, работни чертежи на детайли, схеми и сборни чертежи; машинни елементи; механика;
 • устройството и действието на измервателната и контролна апаратура и стендовете за изпитване;
 • основните инструменти и приспособления за ремонт и поддържане на машини, уреди и съоръжения, с цел правилната им експлоатация и приложение;
 • видовете метали и техните свойства, като и неметалите - пластмаси и тяхната обработка;
 • методите за обработка на металите;
 • основни понятия по електроника и електротехника;
 • видовете двигатели, техните схеми и механизми;
 • технологии за разглобяване, сглобяване и ремонт на съответната техника, с цел изпълнение на технологичния процес;
 • устройството и управлението на машините, съоръженията в съответното производство до степен правилното им поддържане и ремонт;
 • технологията на ремонта и методите за поддържане на машините и съоръженията, с цел прилагане на технологичния режим в познати ситуации;
 • поддържането и ремонта на машините и съоръженията, използвайки различни инструменти и приспособления до степен способност за постигане на зададено качество по технологичен процес;
 • методите за техническо обслужване и поддържане на металообработващите машини;
 • технологичните методи за сглобяване и разглобяване на металообработващите машини;
 • методите за техническо обслужване и поддържане на измервателната и контролна апаратура и на стендове за изпитване.

УМЕНИЯ ЗА:

 • анализ на начините и средствата за защита и ограничение на вредните фактори;
 • преценка на риска на работното място; преценка на пожарната опасност на обектите и работа с пожарогасителни уреди и съоръжения; преценка на травмите и извършване на първична долекарска помощ;
 • решаване на казуси за работната среда;
 • преценка на професионалния и здравен риск;
 • организиране на трудовата си дейност и на работното си място, с цел създаване на рационална организация на работното място;
 • разбиране при четене стандартната техническа документация, свързана със суровините, материалите, машините и съоръженията в производсвото;
 • осъществяване на кратка комуникация на чужд език;
 • подбор и подготовка за работа режещи и измервателни инструменти и технологична екипировка;
 • оценка на годността и качеството на извършената дейност, при отчитане на техническите изисквания до степен способност за анализ и пренос на знания в различни ситуации;
 • сглобяване, ремонтиране и техническо обслужване и регулиране на металорежещи машини с ЦПУ, с използване на различни инструменти и приспособления, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;
 • използване на инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на металорежещите машини и машините с ЦПУ до степен правилен избор на инструмент и приспособление за поддържане и ремонт;
 • анализ на условията на работа и съобразените с тях дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;
 • поддържане и ремонт на машините и съоръженията, използвайки различни инструменти и приспособления до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;
 • определяне на методите на дефектация на детайлите и възлите;
 • прилагане на технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на металорежещите машини и машините с ЦПУ;
 • прилагане на методите за техническо обслужване и поддържане на измервателната и контролна апаратура и на стендове за изпитване;
 • сглобяване и разглобяване на измервателна и контролна апаратура и на стендове за изпитване.

ІV. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практиката на професията.
2. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
3. Професионално обучение по част от професията завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация по задания, определени от обучаващата институция.
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на
професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация, номенклатурен номер 3-54, на Министерството на образованието, младежта и науката.
5. Завършеното професионално обучение по част от професията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-37, на Министерството на образованието, младежта и науката.

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово и осигурително право
 • Икономика
 • Чужд език по специалността
 • Компютърна грамотност
 • Теухническо чертане
 • Техническа механика
 • Електрометалознание и електрически измервания
 • Електрически инсталации
 • Проектиранена ел. инсталации
 • Електрически машини за постоянен ток
 • Трансформатори
 • Синхроннни машини
 • Асинхронни машини
 • Електрически апарати
 • Практика

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
С тази програма се определят условията и реда за провеждане на професионално обучение по професия 522010 „Електротехник”.

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОГРАМАТА
1. Входящо образователно ниво

 • Лицата да са навършили 16 години.
 • Завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.

2. Възможности за реализация след приключване на обучението

 • да се реализират на пазара на труда;
 • да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация;
 • да работи в областта на електротехниката.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
1. Формата на обучение - Дневна
2. Организация на учебния процес - квалификационен курс
3. Разпределение на учебното време - по модули в учебни часове
4. Срок на обучение - определен в плана на обучение
5. Брой на обучаваните лица - определя се от обучаващата институция
6. Оценяване на резултатите от обучението:

 • чрез текущи и периодични проверки
 • чрез изпити за придобиване на професионална квалификация

7. Завършване на професионалното обучение - полагане на изпит по теория и практика
8. Удостоверяване на професионалното обучение - свидетелство за професионално обучение по образец на МОМН

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Цел
Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на електротехниката и енергетиката. В резултат на обучението по професията  и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

Знания

 • Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация вкл. и на чужд език
 • Правилата за чертаене и конструиране
 • Устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати
 • Конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати.
 • Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
 • Възможните дефекти и повреди, причините за тях и начините за отстраняването им
 • Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
 • Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
 • Защитата на електрическите вериги от къси съединения, пренапрежения, импулсни напрежения и др. - трайни и кратковременни
 • Отговорностите, които поема: материални и финансови (за средствата и предметите на труда); безопасност на труда; опазване на здравето и работоспособността на участниците в трудовия процес; опазване на околната среда;
 • Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за безопасна работа и др., съгласно Кодекса на труда
 • Използване на компютърна техника (текстообработка

Умения

 • Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
 • Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
 • Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати;
 • Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления
 • Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
 • Откриване и отстраняване на повреди
 • Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
 • Използване на лични предпазни средства;
 • Спазване на предписания и графици;
 • Опазване на живота и здравето -  своя и на останалите работници;
 • Оказване на долекарска помощ;
 • Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
 • Работа с компютърна техника - създаване на текст.

V. ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ
За придобиване на професионално обучение по професия „Електротехник“, специалност „Електрически машини и апарати” 5220101 - 960 учебни часа

VІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Курсът завършва с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОMН.
2. След успешно завършване на курса, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 52 от Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОМН.

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Чужд език по професията
 • Електроконструктивно чертане
 • Инструменти и материали
 • Електромонтажна дейност
 • Организация на работното място
 • Производство , разпределение и управление на електрическата енергия
 • Обща електротехника и електрически измервания
 • Електрически инсталации
 • Електрически машини и апарати
 • Електроснабдяване
 • Електрообзавеждане на производството
 • Осветителна техника
 • Монтаж и експлоатация
 • Практика по специалността
 • Електромонтажна Практика

І. ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯ “ЕЛЕКТРОМОНТЬОР” СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”
След завършване на професионалното обучение по професията “Електромонтьор”, специалност “Електрообзавеждане на производството” обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Терминологията за ЗБУТ;
 • Задълженията на работодателите за осигуряване на безопасност и здраве и по отношение на някои категории работещи;
 • Различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
 • Изискванията за професионален и здравословен риск;
 • Различни видове защитни приспособления;
 • Средства за сигнализация и маркировса;
 • Действието на пожарогасителните апарати;
 • Основните икономически проблеми;
 • Същността и функционирането на пазара и пазарните механизми;
 • Измерителите в икономиката;
 • Кои са публичните блага;
 • Основните принципи и механизми на международната търговия;
 • Как се избира местоположението на предприятието;
 • Организацията на производствената дейност;
 • Принципите и механизмите за инвестиране и финансиране в предприятието;
 • Основните елементи и принципи на пазара на труда;
 • Политиката на предприятието в областта на ценообразуването;
 • Маркетинговата политика на фирмата;
 • Основните техники на мениджмънта и правилата за спазване на фирмената култура;
 • Основин термини на изучавания език;
 • Основни изрази и лексика, свързани с пряката работа;
 • Разчита и използва на практика електротехническата документация-наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.;
 • Как да подпира, използва и съхранява правилно електротехнически материали, ръчни и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди;
 • Как да извършва подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтаж  на различни електрически инсталации и електрически табла, като спазва изисквания на Система за управление на качеството (СУК), Охрана на труда (ОТ), Техническа безопасност (ТБ) и Противопожарна охрана (ППО);
 • Технологичната последователност на операциите по време на изработването, техническото обслужване, ремонта и изпитването на електротехническите съоражения;
 • Анализира условията, извършва необходимите трудови дейности като отчита влиянието на околната среда-влажност, замърсеност, климатични зони върху работата на електротехническите съоражения и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Познава начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическата енергия;
 • Предназначението, функциите и начините на безопасна работа с инструменти, материали,машини и помощен инвентар в подемната и асансьорна техника и спазва правилата за работа с тях;
 • Елементите на електрическите инсталации и материалите, от които са направени;
 • Видовете схеми на електрически инсталации и табла;
 • Условията, на които трябва да отговарят ел. инсталациите, в т.ч. ЗБУТ;
 • Устройството на електрическите машини, конструктивните им особености и материалите, използвани за изработване;
 • Явленията и процесите в електрическите машини, техните качества и поведението им в експлоатационни условия; правилата за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване;
 • Режимите на работа, характеристиките и приложенията на електрическите машини;
 • Параметрите на електрическите машини;
 • Схемите, свързани с работата на машините;
 • Електрическите апарати и материалите, от които са изработени;
 • Схемите с електрически апарати и техническите им параметри;
 • Явленията и процесите в апаратите, техните качества и поведението им в експлоатационни условия;
 • Точното прилагането на правилата при изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрическите апарати;
 • Условията за работа и влиянието на околната среда върху работата на електрическите апарати;
 • Основните понятия, свързани с разпределението и консумирането на електрическата енергия;
 • Конкретни структурни схеми за предпазно заземяване и зануляване;
 • Електрическите схеми на ОРУ, ЗРУ и КРУ;
 • Предназначението и приложението на устройства за компенсиране на реактивна мощност;
 • Условията за получаване на комутационни и атмосферни пренапрежения и средствата за предпазване от тях;
 • Начините за изчисляване на токове на късо съединение;
 • Начините за определяне сигурността на изолацията при високо напрежение;
 • Начините за избор на апаратура в подстанции;
 • Основните величини и характеристики на ЕЗ;
 • Процесите при пускане, спиране и регулиране скоростта на въртене на ЕЗ;
 • Протичащите в ЕЗ преходни процеси;
 • Общото, различното и специфичното при избор на двигател, съобразно определен периметър;
 • Апаратите, елементите и принципите на управление на ЕЗ;
 • Принципа на действие на типовите възли от схемите за управление;
 • Принципа на действие на различните отворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Основните принципи за построяване и основните показатели на затворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Понятието обратна връзка и начините за реализация на видовете обратни връзки при затворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
  Явленията и процесите в електрическите източници на светлина, техните характеристики и особености в експлоатационни условия;
 • Необходимостта от точно прилагане на нормативи и стандарти при оразмеряване на осветителните уредби;
 • Изчислителните методики при проектиране на осветителна уредба;
 • Техническата терминология при монтажа;
 • Необходимите инструменти и приспособления за определена монтажна или експлоатационна дейност;
 • Условията за работа /според товара, паралелна работа/ и влиянието на околната среда върху работата на електрическите съоръжения и уредби;
 • Видовете монтажни и експлоатационни дейности;
 • Видовете експлоатационна документация;

ДА УМЕЕ:

 • Да работи с нормативните актове;
 • Да прилага теоретичните знания при решаване на казуси за работната среда;
 • Да попълва трудов договор;
 • Да преценява професионалния и здравен риск;
 • Да анализира начини и средства за защита и ограничение на вредните фактори;
 • Да извършва самостоятелна преценка на риска на дадено работно място;
 • Да преценява пожарната опасност на обектите и да демонстрира работа с пожарогасителни уреди и съоръжения;
 • Да преценява травмите и да извършва първична долекарска помощ;
 • Да взема икономически целесъобразни решения, които са продиктувани както от индивидуалните, така и от обществените интереси;
 • Да взема решение за избор на местоположението на предприятието;
 • Да набира самостоятелно информация за основните фактори, които ще влияят на конкурентната му дейност и да взема правилни решения;
 • Да прави анализ на рисковете свързани с инвестициите и да взема оптимални решения;
 • Да изчислява самостоятелно цена на продукт, чрез калкулиране на разходите по икономически елементи;
 • Самостоятелно да проучва пазара и да разработва бизнес стратегии;
 • Да прави анализ на конкурентната среда;
 • Да разработва ефективан управленска структура на фирмата;
 • Да взема правилни управленси решения;
 • Да разбира основната идея, изложена в кратки и ясни съобщения при изпълнение на задачите на работното място;
 • Да разбира при четене стандартната техническа документация, свързана със суровините, материалите, машините и съоръженията в производсвото;
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд
 • Да разпознава и описва елементите на електрическите инсталации и материалите, от които са направени;
 • Да разчита и начертава схеми на ел. инсталации и табла;
 • Да осмисля условията, на които трябва да отговарят ел. инсталациите, в т.ч. ЗБУТ;
 • Да използва учебна, техническа и справочна литература;
 • Да решава задачи с примери от практиката и обосновава избора на използваните величини;
 • Да разбира и анализира устройството на електрическите машини, конструктивните им особености и материалите, използвани за изработване;
 • Да разбира и анализира явленията и процесите в електрическите машини, техните качества и поведението им в експлоатационни условия; правилата за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване;
 • Да разбира и анализира режимите на работа, характеристиките и приложенията на електрическите машини и да сравнява характеристиките на различни електрически машини;
 • Да изчислява параметрите на електрическите машини и използва закономерностите в тях за решаване на задачи с примери от практиката;
 • Да разчита и чертае схеми, свързани с работата на машините;
 • Да анализира условията за работа и прави оптимален избор на електрически машини, съобразен с влиянието на околната среда;
 • Да търси и използва информация, свързана с електрическите машини;
 • Да разпознава и описва електрическите апарати и материалите, от които са изработени;
 • Да разбира и начертава схеми с електрически апарати, разчита и използва и техническите им параметри;
 • Да анализира явленията и процесите в апаратите, техните качества и поведението им в експлоатационни условия;
 • Да обмисля необходимостта от точно прилагането на правилата при изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрическите апарати;
 • Да анализира условията за работа и отчита влиянието на околната среда върху работата на електрическите апарати;
 • Да обосновава решенията на задачи с примери от практиката;
 • Да търси и използва информация свързана с електрическите апарати;
 • Да дефинира основните понятия, свързани с разпределението и консумирането на електрическата енергия;
 • Да описва, обяснява и сравнява конкретни структурни схеми за предпазно заземяване и зануляване;
 • Да обяснява електрическите схеми на ОРУ, ЗРУ и КРУ;
 • Да посочва предназначението и приложението на устройства за компенсиране на реактивна мощност;
 • Да описва условията за получаване на комутационни и атмосферни пренапрежения и посочва средства за предпазване от тях;
 • Да прилага начините за изчисляване на токове на късо съединение;
 • Да обяснява начините за определяне сигурността на изолацията при високо напрежение;
 • Да използва начините за избор на апаратура в подстанции;
 • Да дефинира основните величини и характеристики на ЕЗ;
 • Да обяснява и описва процесите при пускане, спиране и регулиране скоростта на въртене на ЕЗ;
 • Да обяснява протичащите в ЕЗ преходни процеси;
 • Да сравнява общото, различното и специфичното при избор на двигател, съобразно определен периметър;
 • Да разграничава и съпоставя апаратите, елементите и принципите на управление на ЕЗ;
 • Да обяснява принципа на действие на типовите възли от схемите за управление;
 • Да обяснява принципа на действие на различните отворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Да изказва основните принципи за построяване и основните показатели на затворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Да дефинира понятието обратна връзка и описва начините за реализация на видовете обратни връзки при затворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Да разбира и анализира явленията и процесите в електрическите източници на светлина, техните характеристики и особености в експлоатационни условия;
 • Да осмисля необходимостта от точно прилагане на нормативи и стандарти при оразмеряване на осветителните уредби;
 • Да прилага самостоятелно подходяща изчислителна методика при проектиране на осветителна уредба;
 • Да търси и намира информация, свързана с електрическите източници на светлина и осветителните уреди, както и на нови конструкции и техните приложения в убена, техническа и справочна литература и др. Източници на информация;
 • Да използва техническата терминология при монтажа;
 • Да познава и избира необходимите инструменти и приспособления за определена монтажна или експлоатационна дейност;
 • Да анализира условията за работа /според товара, паралелна работа/ и отчита влиянието на околната среда върху работата на електрическите съоръжения и уредби;
 • Да описва и сравнява монтажните и експлоатационни дейности;
 • Да попълва и използва експлоатационната документация;

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Електромонтьор”; специалност “Електрообзавеждане на производството”.
2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практика на професията.
3. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
5. Минимално входящо образователно равнище на обучавания - завършен клас от средното образование /Х - ти/ или завършено средно образование.
6. Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Електромонтьор”, което се удостоверява с медицинско свидетелство