ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Чужд език по професията
 • Електроконструктивно чертане
 • Инструменти и материали
 • Електромонтажна дейност
 • Организация на работното място
 • Производство , разпределение и управление на електрическата енергия
 • Обща електротехника и електрически измервания
 • Електрически инсталации
 • Електрически машини и апарати
 • Електроснабдяване
 • Електрообзавеждане на производството
 • Осветителна техника
 • Монтаж и експлоатация
 • Практика по специалността
 • Електромонтажна Практика

І. ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯ “ЕЛЕКТРОМОНТЬОР” СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”
След завършване на професионалното обучение по професията “Електромонтьор”, специалност “Електрообзавеждане на производството” обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Терминологията за ЗБУТ;
 • Задълженията на работодателите за осигуряване на безопасност и здраве и по отношение на някои категории работещи;
 • Различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
 • Изискванията за професионален и здравословен риск;
 • Различни видове защитни приспособления;
 • Средства за сигнализация и маркировса;
 • Действието на пожарогасителните апарати;
 • Основните икономически проблеми;
 • Същността и функционирането на пазара и пазарните механизми;
 • Измерителите в икономиката;
 • Кои са публичните блага;
 • Основните принципи и механизми на международната търговия;
 • Как се избира местоположението на предприятието;
 • Организацията на производствената дейност;
 • Принципите и механизмите за инвестиране и финансиране в предприятието;
 • Основните елементи и принципи на пазара на труда;
 • Политиката на предприятието в областта на ценообразуването;
 • Маркетинговата политика на фирмата;
 • Основните техники на мениджмънта и правилата за спазване на фирмената култура;
 • Основин термини на изучавания език;
 • Основни изрази и лексика, свързани с пряката работа;
 • Разчита и използва на практика електротехническата документация-наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.;
 • Как да подпира, използва и съхранява правилно електротехнически материали, ръчни и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди;
 • Как да извършва подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтаж  на различни електрически инсталации и електрически табла, като спазва изисквания на Система за управление на качеството (СУК), Охрана на труда (ОТ), Техническа безопасност (ТБ) и Противопожарна охрана (ППО);
 • Технологичната последователност на операциите по време на изработването, техническото обслужване, ремонта и изпитването на електротехническите съоражения;
 • Анализира условията, извършва необходимите трудови дейности като отчита влиянието на околната среда-влажност, замърсеност, климатични зони върху работата на електротехническите съоражения и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Познава начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическата енергия;
 • Предназначението, функциите и начините на безопасна работа с инструменти, материали,машини и помощен инвентар в подемната и асансьорна техника и спазва правилата за работа с тях;
 • Елементите на електрическите инсталации и материалите, от които са направени;
 • Видовете схеми на електрически инсталации и табла;
 • Условията, на които трябва да отговарят ел. инсталациите, в т.ч. ЗБУТ;
 • Устройството на електрическите машини, конструктивните им особености и материалите, използвани за изработване;
 • Явленията и процесите в електрическите машини, техните качества и поведението им в експлоатационни условия; правилата за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване;
 • Режимите на работа, характеристиките и приложенията на електрическите машини;
 • Параметрите на електрическите машини;
 • Схемите, свързани с работата на машините;
 • Електрическите апарати и материалите, от които са изработени;
 • Схемите с електрически апарати и техническите им параметри;
 • Явленията и процесите в апаратите, техните качества и поведението им в експлоатационни условия;
 • Точното прилагането на правилата при изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрическите апарати;
 • Условията за работа и влиянието на околната среда върху работата на електрическите апарати;
 • Основните понятия, свързани с разпределението и консумирането на електрическата енергия;
 • Конкретни структурни схеми за предпазно заземяване и зануляване;
 • Електрическите схеми на ОРУ, ЗРУ и КРУ;
 • Предназначението и приложението на устройства за компенсиране на реактивна мощност;
 • Условията за получаване на комутационни и атмосферни пренапрежения и средствата за предпазване от тях;
 • Начините за изчисляване на токове на късо съединение;
 • Начините за определяне сигурността на изолацията при високо напрежение;
 • Начините за избор на апаратура в подстанции;
 • Основните величини и характеристики на ЕЗ;
 • Процесите при пускане, спиране и регулиране скоростта на въртене на ЕЗ;
 • Протичащите в ЕЗ преходни процеси;
 • Общото, различното и специфичното при избор на двигател, съобразно определен периметър;
 • Апаратите, елементите и принципите на управление на ЕЗ;
 • Принципа на действие на типовите възли от схемите за управление;
 • Принципа на действие на различните отворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Основните принципи за построяване и основните показатели на затворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Понятието обратна връзка и начините за реализация на видовете обратни връзки при затворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
  Явленията и процесите в електрическите източници на светлина, техните характеристики и особености в експлоатационни условия;
 • Необходимостта от точно прилагане на нормативи и стандарти при оразмеряване на осветителните уредби;
 • Изчислителните методики при проектиране на осветителна уредба;
 • Техническата терминология при монтажа;
 • Необходимите инструменти и приспособления за определена монтажна или експлоатационна дейност;
 • Условията за работа /според товара, паралелна работа/ и влиянието на околната среда върху работата на електрическите съоръжения и уредби;
 • Видовете монтажни и експлоатационни дейности;
 • Видовете експлоатационна документация;

ДА УМЕЕ:

 • Да работи с нормативните актове;
 • Да прилага теоретичните знания при решаване на казуси за работната среда;
 • Да попълва трудов договор;
 • Да преценява професионалния и здравен риск;
 • Да анализира начини и средства за защита и ограничение на вредните фактори;
 • Да извършва самостоятелна преценка на риска на дадено работно място;
 • Да преценява пожарната опасност на обектите и да демонстрира работа с пожарогасителни уреди и съоръжения;
 • Да преценява травмите и да извършва първична долекарска помощ;
 • Да взема икономически целесъобразни решения, които са продиктувани както от индивидуалните, така и от обществените интереси;
 • Да взема решение за избор на местоположението на предприятието;
 • Да набира самостоятелно информация за основните фактори, които ще влияят на конкурентната му дейност и да взема правилни решения;
 • Да прави анализ на рисковете свързани с инвестициите и да взема оптимални решения;
 • Да изчислява самостоятелно цена на продукт, чрез калкулиране на разходите по икономически елементи;
 • Самостоятелно да проучва пазара и да разработва бизнес стратегии;
 • Да прави анализ на конкурентната среда;
 • Да разработва ефективан управленска структура на фирмата;
 • Да взема правилни управленси решения;
 • Да разбира основната идея, изложена в кратки и ясни съобщения при изпълнение на задачите на работното място;
 • Да разбира при четене стандартната техническа документация, свързана със суровините, материалите, машините и съоръженията в производсвото;
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд
 • Да разпознава и описва елементите на електрическите инсталации и материалите, от които са направени;
 • Да разчита и начертава схеми на ел. инсталации и табла;
 • Да осмисля условията, на които трябва да отговарят ел. инсталациите, в т.ч. ЗБУТ;
 • Да използва учебна, техническа и справочна литература;
 • Да решава задачи с примери от практиката и обосновава избора на използваните величини;
 • Да разбира и анализира устройството на електрическите машини, конструктивните им особености и материалите, използвани за изработване;
 • Да разбира и анализира явленията и процесите в електрическите машини, техните качества и поведението им в експлоатационни условия; правилата за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване;
 • Да разбира и анализира режимите на работа, характеристиките и приложенията на електрическите машини и да сравнява характеристиките на различни електрически машини;
 • Да изчислява параметрите на електрическите машини и използва закономерностите в тях за решаване на задачи с примери от практиката;
 • Да разчита и чертае схеми, свързани с работата на машините;
 • Да анализира условията за работа и прави оптимален избор на електрически машини, съобразен с влиянието на околната среда;
 • Да търси и използва информация, свързана с електрическите машини;
 • Да разпознава и описва електрическите апарати и материалите, от които са изработени;
 • Да разбира и начертава схеми с електрически апарати, разчита и използва и техническите им параметри;
 • Да анализира явленията и процесите в апаратите, техните качества и поведението им в експлоатационни условия;
 • Да обмисля необходимостта от точно прилагането на правилата при изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрическите апарати;
 • Да анализира условията за работа и отчита влиянието на околната среда върху работата на електрическите апарати;
 • Да обосновава решенията на задачи с примери от практиката;
 • Да търси и използва информация свързана с електрическите апарати;
 • Да дефинира основните понятия, свързани с разпределението и консумирането на електрическата енергия;
 • Да описва, обяснява и сравнява конкретни структурни схеми за предпазно заземяване и зануляване;
 • Да обяснява електрическите схеми на ОРУ, ЗРУ и КРУ;
 • Да посочва предназначението и приложението на устройства за компенсиране на реактивна мощност;
 • Да описва условията за получаване на комутационни и атмосферни пренапрежения и посочва средства за предпазване от тях;
 • Да прилага начините за изчисляване на токове на късо съединение;
 • Да обяснява начините за определяне сигурността на изолацията при високо напрежение;
 • Да използва начините за избор на апаратура в подстанции;
 • Да дефинира основните величини и характеристики на ЕЗ;
 • Да обяснява и описва процесите при пускане, спиране и регулиране скоростта на въртене на ЕЗ;
 • Да обяснява протичащите в ЕЗ преходни процеси;
 • Да сравнява общото, различното и специфичното при избор на двигател, съобразно определен периметър;
 • Да разграничава и съпоставя апаратите, елементите и принципите на управление на ЕЗ;
 • Да обяснява принципа на действие на типовите възли от схемите за управление;
 • Да обяснява принципа на действие на различните отворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Да изказва основните принципи за построяване и основните показатели на затворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Да дефинира понятието обратна връзка и описва начините за реализация на видовете обратни връзки при затворени системи за автоматично управление на ЕЗ;
 • Да разбира и анализира явленията и процесите в електрическите източници на светлина, техните характеристики и особености в експлоатационни условия;
 • Да осмисля необходимостта от точно прилагане на нормативи и стандарти при оразмеряване на осветителните уредби;
 • Да прилага самостоятелно подходяща изчислителна методика при проектиране на осветителна уредба;
 • Да търси и намира информация, свързана с електрическите източници на светлина и осветителните уреди, както и на нови конструкции и техните приложения в убена, техническа и справочна литература и др. Източници на информация;
 • Да използва техническата терминология при монтажа;
 • Да познава и избира необходимите инструменти и приспособления за определена монтажна или експлоатационна дейност;
 • Да анализира условията за работа /според товара, паралелна работа/ и отчита влиянието на околната среда върху работата на електрическите съоръжения и уредби;
 • Да описва и сравнява монтажните и експлоатационни дейности;
 • Да попълва и използва експлоатационната документация;

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Електромонтьор”; специалност “Електрообзавеждане на производството”.
2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практика на професията.
3. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
5. Минимално входящо образователно равнище на обучавания - завършен клас от средното образование /Х - ти/ или завършено средно образование.
6. Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Електромонтьор”, което се удостоверява с медицинско свидетелство