ЕЛЕКТРОТЕХНИК

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово и осигурително право
 • Икономика
 • Чужд език по специалността
 • Компютърна грамотност
 • Теухническо чертане
 • Техническа механика
 • Електрометалознание и електрически измервания
 • Електрически инсталации
 • Проектиранена ел. инсталации
 • Електрически машини за постоянен ток
 • Трансформатори
 • Синхроннни машини
 • Асинхронни машини
 • Електрически апарати
 • Практика

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
С тази програма се определят условията и реда за провеждане на професионално обучение по професия 522010 „Електротехник”.

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОГРАМАТА
1. Входящо образователно ниво

 • Лицата да са навършили 16 години.
 • Завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.

2. Възможности за реализация след приключване на обучението

 • да се реализират на пазара на труда;
 • да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация;
 • да работи в областта на електротехниката.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
1. Формата на обучение - Дневна
2. Организация на учебния процес - квалификационен курс
3. Разпределение на учебното време - по модули в учебни часове
4. Срок на обучение - определен в плана на обучение
5. Брой на обучаваните лица - определя се от обучаващата институция
6. Оценяване на резултатите от обучението:

 • чрез текущи и периодични проверки
 • чрез изпити за придобиване на професионална квалификация

7. Завършване на професионалното обучение - полагане на изпит по теория и практика
8. Удостоверяване на професионалното обучение - свидетелство за професионално обучение по образец на МОМН

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Цел
Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на електротехниката и енергетиката. В резултат на обучението по професията  и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

Знания

 • Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация вкл. и на чужд език
 • Правилата за чертаене и конструиране
 • Устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати
 • Конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати.
 • Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати;
 • Възможните дефекти и повреди, причините за тях и начините за отстраняването им
 • Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение;
 • Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й;
 • Защитата на електрическите вериги от къси съединения, пренапрежения, импулсни напрежения и др. - трайни и кратковременни
 • Отговорностите, които поема: материални и финансови (за средствата и предметите на труда); безопасност на труда; опазване на здравето и работоспособността на участниците в трудовия процес; опазване на околната среда;
 • Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за безопасна работа и др., съгласно Кодекса на труда
 • Използване на компютърна техника (текстообработка

Умения

 • Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми;
 • Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали;
 • Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати;
 • Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления
 • Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове;
 • Откриване и отстраняване на повреди
 • Спазване на изискванията за качество и надеждна работа;
 • Използване на лични предпазни средства;
 • Спазване на предписания и графици;
 • Опазване на живота и здравето -  своя и на останалите работници;
 • Оказване на долекарска помощ;
 • Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда;
 • Работа с компютърна техника - създаване на текст.

V. ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ
За придобиване на професионално обучение по професия „Електротехник“, специалност „Електрически машини и апарати” 5220101 - 960 учебни часа

VІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Курсът завършва с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОMН.
2. След успешно завършване на курса, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 52 от Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОМН.