МАШИНЕН ТЕХНИК

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Техническо чертане
 • Техническа механика
 • Материали и заготовки
 • Машинни елементи
 • Проектиране
 • Електротехника и електроника
 • Металорежещи машини и инструменти
 • Машини с цифрово-програмно управление
 • Технология на машиностроенето
 • Основи на програмирането
 • Типове технологични процеси
 • Автоматизация на производството
 • Практика по шлосерство,стругарство,заваряване,металорежещи машини

І. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ
1. Учебният план е разработен на основание на чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение.
2. Учебният план е разработен в съответствие с чл. 27, ал. 3, 4, 5 и 9, чл. 33, ал. 3, чл. 34, ал. 2, чл. 37, чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 3 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение и с Рамкова програма Е съгласно чл. 10, ал. 3, т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
3. Учебният план и учебните програми са разработени в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 521010 „Машинен техник”, специалност 5210105 „Машини и системи с ЦПУ”.

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Минимално входящо образователно равнище:
средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.
2. Форма на обучение:
дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, самостоятелна, дистанционна.
3. Организационна форма:
квалификационен курс.
4. Пълният курс на обучението дава възможност за:
придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия 521010 „Машинен техник”, специалност 5210105 „Машини и системи с ЦПУ”.
5. Учебният план осигурява възможност за:
обучение по част от професия 521010 „Машинен техник”, специалност 5210105 „Машини и системи с ЦПУ”, в съответствие с Рамкова програма Д съгласно чл. 10, ал. 3, т. 5 от Закона за професионалното образование и обучение, като се организира обучение по част от модулите.

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
След завършване на професионалното обучение по професия 521010 „Машинен техник”, специалност 5210105 „Машини и системи с ЦПУ”, обучаваният трябва да има:

ЗНАНИЯ ЗА:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • условията и документите при кандидатстване и назначаване на работа;
 • нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения;
 • същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общу¬ване и работа в екип;
 • правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки;
 • информационната техника и технологии и ползването им в машиностроенето;
 • основни изрази и лексика на чужд език, свързани с пряката работа;
 • видовете проекции, условни означения, оразмеряване, геометрични построения, мащаби; правила за оформяне на скици, работни чертежи на детайли, схеми и сборни чертежи; машинни елементи; механика;
 • устройството и действието на измервателната и контролна апаратура и стендовете за изпитване;
 • основните инструменти и приспособления за ремонт и поддържане на машини, уреди и съоръжения, с цел правилната им експлоатация и приложение;
 • видовете метали и техните свойства, като и неметалите - пластмаси и тяхната обработка;
 • методите за обработка на металите;
 • основни понятия по електроника и електротехника;
 • видовете двигатели, техните схеми и механизми;
 • технологии за разглобяване, сглобяване и ремонт на съответната техника, с цел изпълнение на технологичния процес;
 • устройството и управлението на машините, съоръженията в съответното производство до степен правилното им поддържане и ремонт;
 • технологията на ремонта и методите за поддържане на машините и съоръженията, с цел прилагане на технологичния режим в познати ситуации;
 • поддържането и ремонта на машините и съоръженията, използвайки различни инструменти и приспособления до степен способност за постигане на зададено качество по технологичен процес;
 • методите за техническо обслужване и поддържане на металообработващите машини;
 • технологичните методи за сглобяване и разглобяване на металообработващите машини;
 • методите за техническо обслужване и поддържане на измервателната и контролна апаратура и на стендове за изпитване.

УМЕНИЯ ЗА:

 • анализ на начините и средствата за защита и ограничение на вредните фактори;
 • преценка на риска на работното място; преценка на пожарната опасност на обектите и работа с пожарогасителни уреди и съоръжения; преценка на травмите и извършване на първична долекарска помощ;
 • решаване на казуси за работната среда;
 • преценка на професионалния и здравен риск;
 • организиране на трудовата си дейност и на работното си място, с цел създаване на рационална организация на работното място;
 • разбиране при четене стандартната техническа документация, свързана със суровините, материалите, машините и съоръженията в производсвото;
 • осъществяване на кратка комуникация на чужд език;
 • подбор и подготовка за работа режещи и измервателни инструменти и технологична екипировка;
 • оценка на годността и качеството на извършената дейност, при отчитане на техническите изисквания до степен способност за анализ и пренос на знания в различни ситуации;
 • сглобяване, ремонтиране и техническо обслужване и регулиране на металорежещи машини с ЦПУ, с използване на различни инструменти и приспособления, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;
 • използване на инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на металорежещите машини и машините с ЦПУ до степен правилен избор на инструмент и приспособление за поддържане и ремонт;
 • анализ на условията на работа и съобразените с тях дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;
 • поддържане и ремонт на машините и съоръженията, използвайки различни инструменти и приспособления до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;
 • определяне на методите на дефектация на детайлите и възлите;
 • прилагане на технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на металорежещите машини и машините с ЦПУ;
 • прилагане на методите за техническо обслужване и поддържане на измервателната и контролна апаратура и на стендове за изпитване;
 • сглобяване и разглобяване на измервателна и контролна апаратура и на стендове за изпитване.

ІV. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практиката на професията.
2. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
3. Професионално обучение по част от професията завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация по задания, определени от обучаващата институция.
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на
професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация, номенклатурен номер 3-54, на Министерството на образованието, младежта и науката.
5. Завършеното професионално обучение по част от професията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-37, на Министерството на образованието, младежта и науката.