МОНТЬОР НА ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Чужд език по професията
 • Техническо чертане
 • Материалознание
 • Техническа механика
 • Електротехника и електроника
 • Автоматизация
 • Електрообзавеждане на подемно-транспорлтна техника
 • Хидравлични и пневматични устройства в подемно-транспортна техника
 • Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства
 • Експлоатация на подемно-транспортна техника
 • Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения
 • Обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника
 • Товароподемни механизми
 • Практика

I. ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “МОНТЬОР НА ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”
СПЕЦИАЛНОСТ “ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА МОНТИРАНА НА ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА”

След завършване на професионалното обучение по професията “Монтьор на подемно - транспортна техника”, специалност “Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:
Правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
Основните принципи на пазарната икономика;
Минимален набор от чужди думи и термини, използвани в професията;
Основните правила и изисквания на техническото чертане;
Характеристиките на основните материали и заготовки, използвани в професията;
Основните принципи и закони на техническата механика;
Основните принципи и закони на електротехниката и електрониката;
Същността и използваната техника за автоматизация на производството;
Основините принципи на работа на пневматичната и хидравличната техника и апаратура;
Основите на електрообзавеждането на подемно - транспортната техника;
Видовете подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства;
Начините за експлоатация и ремонт на подемно - транспортната техника и повдигателните съоръжения;
Основните шлосерски операции;
Начина на монтаж, демонтаж и ремонт на видовете съединения;
Основните заваръчни шевове;

ДА УМЕЕ:

Да прилага и контролира правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
Да прилага основните принципи на пазарната икономика;
Да съставя и разчита чертежи;
Да работи с техническа документация - планове, чертежи, схеми и справочна литература;
Да избира подходящи материали за заготовки;
Да прилага принципите и законите на техническата механика и да съставя схеми;
Да използва основните електротехнически материали, машини и съоръжения;
Да използва елементите за автоматизация на производството;
Да работи с пневматична и хидравлична техника и апаратура;
Да ремонтира електрообзавеждането на подемно - транспортната техника;
Да експлоатира и ремонтира видовете подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства и повдигателните съоръжения;
Да извършва шлосерски операции;
Да извършва монтаж, демонтаж и ремонт на съединения;
Да извършва заварочни операции;

2. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Монтьор на транспортна техника”; специалност “Пътно - строителна техника”.
2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практика на професията.
3. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
5. Минимално входящо образователно равнище на обучавания - завършен клас от средното образование /Х - ти/ или завършено средно образование
6. Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Монтьор на транспортна техника”, което се удостоверява с медицинско свидетелство.