ОХРАНИТЕЛ

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на правото
 • Трудово правни норми
 • Организация на трудовия процес
 • Икономика
 • Предприятие
 • Мотивация ,предприемчив дух и комуникативни умения
 • Приложение на информатционна техника
 • Чуждоезикова подготовка
 • Основи на частната охранителна дейност
 • Правни основания на частната охранителна дейност
 • Противодействие на тероризма и престъпността
 • Специална подготовкачОръжезнание и стрелкова подготовка
 • Безопасност при боравене с огнестрелно оръжие
 • Стрелби
 • Самоотбрана и бойни приложни техники
 • Организация на личната охрана
 • Организация и тактика на личната охрана
 • Практика по дейността

I. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)
След завършване на професионалното обучение по професията "Охранител" - . специалността "Лична охрана", обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства при изпълнение на охранителна дейност;
 • основните характеристики на ползваната охранителна техника;
 • правилата за недопускане на нарушения на обществения ред и пропускателния режим в охраняваните помещения, където пребивава охраняваното лице
 • мерките за спасяване на работещите в охранявания обект и случайни граждани при аварии и бедствия;
 • при постъпване  в наряд задачите,  които трябва да изпълнява и  особеностите  на територията;
 • добре въоръжението, снаряжението и другите средства за самоотбрана и принуда;
 • сигнализационните, алармените апаратури, технически средства, автомобилите и др..

ДА МОЖЕ:

 • да може да прави точна оценка на оперативната обстановка и да действа бързо ;
 • да предотвратява и пресича престъпленията насочени към охраняваното лице/а ;
 • своевременно да сигнализира за извършени нарушения;
 • да работи в екип и да може да оказва при необходимост долекарка помощ;
 • при необходимост да съдейства на органите на полицията в охранявания обект;
 • да създаде организация за опазване на местопроизшествие и имущество в района на охранявания обект;
 • да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • перфектно да работи с телефон, радиостанции, телекс и др. средства за връзка и сигнализация, да осъществява охранително кормуване при спазване на правилата от КАТ;
 • да работи със сигнално охранителна техника;
 • да оказва първа медицинска помощ;
 • да разглобява, сглобява и борави бързо с зачисленото му оръжие;
 • да пазнава добре навиците на охраняваното лице/а и пази личните му тайни;
 • да опазва служебната и държавна тайна;
 • да оцени обстановката и промените в нея и да докладва своевременно на работодателя си.

II. OБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:
1. Oбщ брой часове- 988часа
2. Форма на обучение:  дневна/ вечерна/ задочна/ дистанционна
3. Организационна форма: квалифициран курс
4. За обучение се приемат кандидати / мъже и жени/ със завършено минимум основно образование, психически и физически здрави
5.След завършване  на цикъла от лекции по  съответния  модул,  обучаемите полагат теоретически и практически изпит. За завършили успешно модула се считат обучаемите, не допуснали слаба оценка.
6. След завършване срока на обучение се полага държавен изпит по теория и по практика на професията пред Комисия. Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
7. Курсистите имат право на поправителна сесия или явяване на поправителен изпит в рамките на 3 месеца. На завършилите успешно курса, се издава свидетелство за придобита професионална квалификация "Охранител - лична охрана", което представлява трета квалификационна степен от НКП.
10. При завършване на даден модул,  т.е.  на част  от професията,  
на завършилия  се издава удостоверение по форма, одобрена от НАПОО.