ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика
 • Основи на маркетинга
 • Икономика на търговията
 • Стокознание
 • Организация и оперативно управление на търговията
 • Счетоводство и отчетност в търговията
 • Борси и борсови операции
 • Търговски дизайн
 • Документация в търговското предприятие
 • Електронна търговия
 • Производствена практика

НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ
Учебният план е разработен на основание на чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение.
Учебният план е разработен в съответствие с чл. 27, ал. 3, 4, 5 и 9, чл. 33, ал. 3, чл. 34, ал. 2, чл. 37, чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 3 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение и с Рамкова програма Б и Е съгласно чл. 10, ал. 3, т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
Учебният план и учебните програми са разработени в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 341020 “Продавач-консултант”, специалност  3410201 “Продавач-консултант”.
    
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Минимално входящо образователно равнище:

 • завършен клас от средното образование

Форма на обучение:

 • дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, самостоятелна, дистанционна

Организационна форма:

 • квалификационен курс

Пълният курс на обучението дава възможност за:

 • придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията 341020 “Продавач-консултант”, специалност  3410201 “Продавач-консултант”.

Учебният план осигурява възможност за:

 • обучение по част от професията 341020 “Продавач-консултант”, специалност  3410201 “Продавач-консултант” в съответствие с Рамкова програма Д съгласно чл. 10, ал. 3, т. 5 от Закона за професионалното образование и обучение, като се организира обучение по част от модулите.

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
След завършване на професионалното обучение по професия 341020
„Продавач-консултант”, специалност 3410201 „Продавач-консултант”, обучаваният трябва да има:

ЗНАНИЯ ЗА:

 • основните правила за здравословен труд и безопасна работа и изисквания за ППО;
 • основните икономически категории в пазарни условия;
 • правата и задълженията като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • изискванията към счетоводната отчетност;
 • нормативните документи, регламентиращи протичането на касовите операции;
 • правилата и особеностите при създаването на професионални контакти; етиката на  деловото общуване; съобразяването с културните особености на клиента;
 • принципите и видовете делово общуване; методите за водене на преговори; нормите на етичното бизнес поведение;
 • принципите на екипното взаимодействие;
 • основните компютърни конфигурации; текстообработващите програми; програмите за оформяне електронни таблици; обработването на касовите операции; основните принципи за работа в Интернет;
 • основните елементи на маркетинговата политика;
 • основните елементи на икономиката на търговията;
 • ценовата политика и ролята на цените;
 • значението на комуникациите с външната среда;
 • психологията на потребителя; потребителските вкусове и предпочитания; особеностите на потребителското поведение; факторите, влияещи на потребителското поведение;
 • валутата и валутните операции;
 • формите, принципите и методите на търговското обслужване;
 • основните стоковедни характеристики на стоките;
 • основните характеристики на организацията на търговската дейност;
 • основните методи за съхраняване на стоките;
 • технологичната последователност при доставянето, приемането, съхранението и реализацията на стоките.

УМЕНИЯ ЗА:    

 • прилагане на правилата за ППО, здравословни и безопасни условия на труд; оказването на долекарска помощ;
 • ефективна комуникация;
 • работа в екип;
 • работа с офис техника;
 • използване на компютърната техника в ежедневната работа: текстообработващи програми, програми за оформяне на електронни таблици и програми за ползване ресурсите на интернет; ползване на електронна поща; обработване на касовите операции;
 • осъществяване на ефективни комуникации на чужд език;
 • съобразяване с пазарните механизми;
 • работа с правни понятия и документи, свързани с фирмената дейност;
 • приемане на пари в касата и плащане на пари от касата;
 • съхранение и опазване на паричните средства в поверената му каса, съгласно изискванията на съответните инструкции;
 • разчитане на маркетингова информация;
 • проучване на пазара;
 • проучване и анализиране на потребителското търсене и поведение;
 • прилагане на нормите за етично поведение и бизнес етикет;
 • използване на електронните документи, електронния подпис и електронния документооборот;
 • предлагане на възможности за реализация на стоки;
 • поддържане на търговския интериор и екстериор в търговския обект;
 • провеждане на търговски демонстрации;
 • подбиране на средства и методи за насърчаване на продажбите;
 • изготвяне на подходящи опаковки;
 • осъществяване на ефективна комуникация “продавач – потребител” по време на продажбения процес.

ІV. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практиката на професията.
 • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
 • Професионално обучение по част от професията завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация по задания, определени от обучаващата институция.
 • Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на
 • професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
 • професионална квалификация, номенклатурен номер 3-54, на Министерството на образованието, младежта и науката.
 • Завършеното професионално обучение по част от професията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-37, на Министерството на образованието, младежта и науката.