РЕСТОРАНТЬОР

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика и предприемачество
 • Счетоводство и отчетност в туризма
 • Професионална етика и туристическо поведение
 • Чужд език по специалността
 • Маркетинг и мениджмънт в туризма
 • Материалознание на хранителните продукти
 • Технологично обзавеждане за кетъринг
 • Технология на кулинарните изделия за кетъринг
 • Сервиране и барманство. Сомелиерство
 • Естетика и дизайн в кетъринга
 • Микробиология
 • Хигиена на храненето
 • Организация на обслужванетона кетърингови събития
 • Учебна и производствена практика

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯ “РЕСТОРАНТЬОР”, СПЕЦИАЛНОСТ “КЕТEРИНГ”
След завършване на професионалното обучение по професия “Ресторантьор”, специалност “Кетъринг”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Фрганизира и контролира правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
 • Комуникира както с гостите така и с колегите от заведението за хранене и развлечения.
 • Работи в екип с представители от останалите отдели заведението за хранене и развлечения.
 • Познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и сключения от него трудов договор.
 • Притежава общи икономически знания за икономическите отношения и стопанското управление на страната, пазарни отношения, процеси и явления, в сферата на туризма.
 • Разбира ролята на ресторантьора в обслужването и да създава необходимоста от повишаване на квалификацията си.
 • Използва компютър при планиране организиране и отчитане на работата в заведението за хранене и развлечения.
 • Умее да води разговор на чужд език с гостите на заведението за хранене и развлечения.
 • Демонстрира предприемачески умения.
 • Следи развитието на туристическата индустрия да прави предложения и организира въвеждане на новости в заведението.
 • Да прилага процедурите за осигуряване на безопасност в заведението за хранене и развлечения.
 • Да осъществява връзка със звената в заведението за хранене и развлечения.
 • Да спазва инструкциите при пожар, наводнения, терористичен акт или друго необичайно събитие в заведението за хранене и развлечения.

ДА МОЖЕ:

 • Създава условия и контролира спазването на правилата за здравословен и безопасен труд и санитарно-хигиенните изисквания в системата на ресторантьорството и хотелиерството.
 • Организира въвеждането на нови ястия с цел переодична промяна на менюто.
 • Познава различните видове храни и напитки, продукти и начина на тяхното приготвяне.
 • Създава условия  и организира изпълнението на правилата за добри производствени практики/добри хигиенни практики ДПП/ДХП, и прилагане на системата НАССР в ресторантьорството.
 • Организира доставката и съхранението на хранителните продукти използвани в приготвянето на кулинарни изделия.
 • Организира и контролира технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта.
 • Създава условия и организира безопасна работа с технологичното оборудване в ресторантьорството и ефективното му използване.
 • Участва в посрещането, обслужването и изпращането на гостите.
 • Планира асортимента от ястия и напитки.
 • Създава и въвежда нови рецепти.
 • Разпределя работата между членовете на колектива.
 • Познава стандарта на обслужване в зависимост от типа обект.
 • Познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване при комуникация с колеги и клиенти..
 • Разработва и предлага кетърингово събитие.
 • Организира и контролира кетърингово събитие.

ІІІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Изисквания към кандидатите, съгласно ЗПОО Чл. 14, ал. 1:

 • Лица завършили основно образование
 • Лица навършили 16 години в годината на кандидатстване /ЗПОО Чл.14, ал.2/
 • Лицата практикуващи професията трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.

2. Завършване на професионалното обучение:

 • Професионалното обучение по Рамкова програма “Е” завършва с полагане на държвни изпити за придобиване на професионална квалификация по:
 • теория на професията
 • практика на професията

Изпитът по теория и по практика на професията се провеждат по Национални изпитни програми и в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията утвърдени от Министъра на образованието младежта и науката
Организацията на изпитите се определя съгласно Държавните образователни изисквания за системата на оценяване, а съдържанието им - съгласно Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
3. Удостоверяване на завършеното професионално обучение
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със:
Свидетелство за професионална квалификация