СЕРВИТЬОР БАРМАН

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика
 • Трудово- правни и икономически знания
 • Организация на трудовия процес
 • Фирмена организация
 • Производствена етика и поведение
 • Чужд език по специалността
 • Основи на туризма
 • Счетоводство и отчетност в туризма
 • Информационни технологии в туризма
 • Материалознание на хранителните продукти
 • Хигиена на храненето
 • Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечения
 • Технология на кулинарните изделия
 • Сервиране и барманство
 • Сомелиерство
 • Производствена практика

І. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ
1. Учебният план е разработен на основание на чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение.
2. Учебният план е разработен в съответствие с чл. 27, ал. 3, 4, 5 и 9, чл. 33, ал. 3, чл. 34, ал. 2, чл. 37, чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 3 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение и с Рамкови програми Б и Е съгласно чл. 10, ал. 3, т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
3. Учебният план и учебните програми са разработени в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 811080 „Сервитьор-барман”, специалност 8110801 „Обслужване на заведения в обществено хранене”.

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Минимално входящо образователно равнище:

 • завършен Х клас.

2. Форма на обучение:

 • дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, самостоятелна, дистанционна.

3. Организационна форма:

 • квалификационен курс.

4. Пълният курс на обучението дава възможност за:

 • придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията 811080 „Сервитьор-барман”, специалност 8110801 „Обслужване на заведения в обществено хранене”.

5. Учебният план осигурява възможност за:

 • обучение по част от професията 811080 „Сервитьор-барман”, специалност 8110801 „Обслужване на заведения в обществено хранене” в съответствие с Рамкова програма Д съгласно чл. 10, ал. 3, т. 5 от Закона за професионалното образование и обучение, като се организира обучение по част от модулите.

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
След завършване на професионалното обучение по професия 811080 “Сервитьор-барман”, специалност 8110801 ”Обслужване на заведения в обществено хранене”, обучаваният трябва да има:

ЗНАНИЯ ЗА:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • условията и документите при кандидатстване и назначаване на работа;
 • нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения;
 • същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общу¬ване и работа в екип;
 • създаването на професионални контакти;
 • правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки;
 • информационната техника и технологии и ползването им в туризма;
 • осъществяването на комуникация на чужд език;
 • основите на пазарната икономика – основните понятия в микроикономиката и макроикономиката;
 • основите на туризма: нормативната база на туризма; управлението на туристическа фирма в пазарни условия; управлението и мотивацията на персонала, упра¬влението и контрола на качеството, ценообразуването, иновациите в туризма;
 • счетоводството и отчетността в туризма;
 • информационните технологии в туризма;
 • професионалната етика и туристическото поведение;
 • материалознанието на хранителните продукти;
 • хигиената на храненето и хранителното законодателство;
 • технологичното обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение;
 • технологията на кулинарната продукция;
 • сервирането и барманството:

- Класификацията, характеристиките и категоризацията на заведенията за хранене и развлечения;
- Художественото аранжиране на заведенията за хранене и развлечения;
- Средствата за работа, използвани в търговската зала на заведенията за хранене и развлечения;
- Приборите за хранене;
- Организацията на обслужването в търговската зала;
- Формите на обслужване в заведенията за хранене и развлечения;
- Характеристиките на гостите и отношение на персонала към тях;
- Сервирането на супи, основни ястия, междинни ястия, десерти, напитки;
- Формите на обслужване в търговската зала;
- Организацията и функционирането на бара;
- Класификацията и характеристиката на смесените напитки (коктейли);
- Приготвянето и сервирането на смесени напитки;

 • сомелиерството;
 • хигиената  на работната среда;
 • отчетността и калкулирането;
 • дисциплинарната, имуществената и материалната отговорност.


УМЕНИЯ ЗА:

 • спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа;
 • спазване на правилата и изискванията за хигиена на работната среда;
 • разпознаване на основните източници на риск в работната среда и на замърсяването  на околната среда;
 • спазване на трудовата и финансовата дисциплина;
 • подготвяне на документи за кандидатстване на работа;
 • разпределение на работата на персонала;
 • рационално организиране на работните места и на труда на персонала;
 • осъществяване на ефективни комуникации и делово общуване с персонала;
 • прилагане на правилата и изискванията на професионалната етика;
 • работа в екип;
 • работа с персонален компютър и използване на информационните технологии;
 • поддържане на лична хигиена и естетичен външен вид;
 • посрещане и настаняване на гости, приемане на поръчки, обслужване и изпращане на гости;
 • прилагане на различни методи, форми, норми, правила и изисквания на сервиране на храна и напитки в зависимост от типа и категорията на заведенията за хранене и развлечения;
 • даване на компетентни консултации и съвети на клиентите за качествата и състава на ястията и напитките;
 • прилагане на технологиите на обслужване на VIP гости при коктейли, официални вечери,  шведска маса и други специални и импровизирани случаи;
 • сервитьорско и барманско обслужване извън заведенията за хранене и развлечения;
 • рилагане на специфична организация на работа на бара и в ресторанта;
 • приготвяне на алкохолни и безалкохолни коктейли;
 • спазване на нормите, правилата, етиката и изискванията за културно обслужване на гостите;
 •  ползване и опазване на техниката, обзавеждането и приборите в търговската зала и бара;
 •  спазване на режимите на съхранение на хранителните продукти, ястия и напитки;
 •  изготвяне и изпълнение на план-менюто в ресторанта и асортиментната листа на бара;
 •  работа с отчетни документи, използвани в заведенията за хранене и развлечения;
 •  извършване на инвентаризация;
 •  обобщаване, анализиране и оценяване на изпълнението на собствената работа.

ІV. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практиката на професията.
2. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
3. Професионално обучение по част от професията завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация по задания, определени от обучаващата институция.
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на
професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация, номенклатурен номер 3-54, на Министерството на образованието и науката.
5. Завършеното професионално обучение по част от професията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-37, на Министерството на образованието и науката.