СТРУГАР

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово- правни отношения
 • Работа с компютър
 • Машинно чертане
 • Технология на материалите
 • Техническа механика
 • Електротехника
 • Технология на машиностроененто
 • Обработка на металите чрез рязане
 • Експлоатация на стругови машини
 • Настройка на стругови машини
 • Струговане на повърхнини
 • Нарязване на резби
 • Производствена практика

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “СТРУГАР” И   СПЕЦИАЛНОСТТА “СТРУГАРСТВО”
След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

Да знае :

 • да работи при безопасни условия на труд.
 • рационална организация на работното място;
 • свойства на суровините и материалите и тяхната разходна норма;
 • основните понятия в техническото чертане, технологията на материалите;
 • обработката на металите чрез рязане;
 • видовете металорежещи машини;
 • настройването и привеждането в действие на различните металорежещи машини.

Да може да :

 • привежда в действие металорежещите машини;
 • да извършва ремонта и поддръжката на металорежещите машини;
 • да спазва принципа на безопасна работа с металорежещите машини.

ІІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията (специалността).
2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията.
3.  Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация;