ФРИЗЬОР

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Мениджмънт и управление
 • Основи на трудово- правните отношения
 • Професионална етика и култура
 • Хигиена на фризьорството
 • Съвременнни тендентции във фризьорството
 • Материалознание
 • Технология на специалността
 • Електроника
 • Уреди и апарати използвани във фризьорството
 • Практика

Учебният план е разработен на основание Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма «Б».

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
1. Входящо минимално образователно равнище:
Завършено средно образование или завършен десети клас от средното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗНЗ.
2. Здравословно състояние - кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Фризьор”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

ІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
Завършилите обучение по професията "Фризьор" - втора степен на професионална квалификация, могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участия в работни срещи на бранша, в симпозиуми и други.

ІІІ. ЦЕЛ НА  ОБУЧЕНИЕТО
1. Основната цел на обучението е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества необходими за качественото практикуване на професия “Фризьор”.  
2. Подцели за формиране на ключови професионални компетенции при обучението:
2.1. След завършване на професионалното обучение по професията “Фризьор”, със специалност “Фризьорство” - втора степен  обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:
знае и прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
пазарните отношения, правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда;
видовете инструменти, пособия и материали и правилното  им съхранение;
познава състава, свойствата и предназначението на препаратите, използвани във фризьорството;
познава и прилага модните тенденции и стилове и има изградени естетически критерии.
2.2. След завършване на професионалното обучение по професията “Фризьор”, със специалност “Фризьорство” – втора степен обучаваният трябва

ДА УМЕЕ:

 • спазва технологичната последователност при работа;
 • използва личните предпазни средства и работи с апаратурата в съответствие с правилата за безопасна работа;
 • създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с клиенти и колеги;
 • притежава теоритични знания и практически умения, необходими за направата на фризура;
 • контролира качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания, планира и организира текущите задачи;
 • определя разходни норми на материали, време, труд и извършва основни счетоводни дейности;
 • осъществява кратка комуникация на чужд език и ползва професионални издания, с цел подобряване техниката си на работа;
 • въвежда новостите във фризьорските услуги и се адаптира към бързо  променящите се условия в професията.

2.3. Обучаваният трябва да  изгради  професионално личностни качества:
Трудова дисциплина, отговорност, логическо мислене, физически данни, издръжливост, сръчност, наблюдателност, съобразителност, инициативност; предприемчивост, умение за работа в екип, професионална етичност.

ІV. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Изпитите за придобиване на втора степен на професионална квалификация са по теория и практика на професията. Провеждат се по Национални изпитни програми и в съответствие с  Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, утвърдени от Министъра на Министерството на образованието, младежта и науката.
Организацията на изпитите се определя съгласно Държавните образователни изисквания за системата на оценяване, а съдържанието им - съгласно  Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания, разработени от обучаващата организация, като се съгласуват и със заявителите на обучението.

V. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Завършено професионално обучение  по професия “Фризьор”, специалност „Фризьорство” - втора степен  се удостоверява със:

 • Свидетелство за професионална квалификация образец 3-57 на МОМН за втора степен на професионална квалификация;
 • Удостоверение за професионално обучение образец 3-37 на МОМН;