ШЛОСЕР

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика
 • Общи правила на трудово-правните закони
 • Бизнес - комуникации
 • Металообработващи машини и инструменти
 • Машинно чертане
 • Технологични процеси в машиностроенето
 • Организация на работното място
 • Шлосерски машини и инструменти
 • Технология на специалността - шлосерство
 • Практика- производствена

I. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА
След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва :
След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва ДА ЗНАЕ:

 • Да използва личните предпазни средства и прилага основните правила на безопасна работа при ремонт и поддържане на машини, уреди и съоръжения в работилница, участък и др., да не замърсява с работата си околната среда;
 • Възможните опасни ситуации в процеса на трудовата дейност по професията, основните правила за безопасна работа;
 • И разбира необходимостта от вземане на превантивни мерки за опазване здравето на хората и защита на околната среда;
 • Да прилага знанията, свързани с безопасна работа в различни ситуации, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария в производствения участък;
 • Да анализира ситуацията и да реагира правилно и своевременно, като не застрашава живота и здравето на себе си и на околните;
 • Да синтезира знанията и уменията по здравословни и безопасни условия на труд, като правилно организира дейността си на работното място и производствения участък;
 • Да оценява опасните ситуации и избира най-безопасния начин според неговите професионални компетенции за решаване на възникнал проблем по време на трудовата дейност;
 • Да прилага уменията си за изразяване, за да води диалог, да събеседва и дискутира по производствените въпроси;
 • Да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад;
 • Да напише молба, заявление, автобиография, писмо и др.;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Да участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, да им съдейства и търси помощ от тях, да се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на възложената му задача;
 • Да разбира собствената си роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Да схваща основната идея в кратки и ясни послания и съобщения за изпълнение на задача на работното място;
 • Да познава основните инструменти и приспособления за ремонт и поддържане на машини, уреди и съоръжения, с цел правилната им експлоатация и приложение;
 • Да разчита конструктивната и технологична документация - работни чертежи, технологични карти и схеми до степен приложимост в практически дейности;
 • Да спазва технологиите за разглобяване, сглобяване и ремонт на съответната техника, с цел изпълнение на технологичния процес в съответните специалности;
 • Устройството и управлението на машините, съоръженията в съответното производство до степен правилното им поддържане и ремонт;
 • Да измерва и контролира точността и качеството за провеждане на операции от технологичния процес до степен обоснован избор на измервателно средство и умения за правилното му приложение;
 • Да разбира организацията на съответното производство, взаимоотношенията, отговорностите и задълженията на различните управленски нива, с цел създаване на рационална организация на работното място;
 • Предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при поддържането на машини и съоръжения за обработка на металите до степен правилен (обоснован) избор на инструменти и приспособления за поддържане и ремонт;
 • Да анализира условията на работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности, с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;
 • Да синтезира усвоените знания за правилно организиране на трудовата си дейност и на работното си място, с цел създаване на рационална организация на работното място;

ДА МОЖЕ ДА:

 • Оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания до степен способност за анализ и пренос на знания в различни ситуации;
 • Прилага усвоените теоретични знания, използвайки различни инструменти и приспособления до степен постигане на зададено качество на технологичния процес;
 • Прилага технологията за ръчно и механизирано изправяне и огъване на метал
 • Прилага технологията за обработване на металите - ръчно и машинно;
 • Прилага технологията за нитоване, спояване и полиране на металите.

Обяснителни бележки
1.Общи изисквания:
2.1 Към кандидатите
2.1.1 Образование - документ за завършен най-малко шести клас.
2.1.2 Здравословно състояние - медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицето е физически и психически здраво и може да упражнява професията.
2.1.3 Възраст