ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА МОНТЬОР НА ТОВАРО-ПОДЕМНА ТЕХНИКА КОЗМЕТИК КАСИЕР ЗАВАРЧИК ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИК МАНИКЮРИСТ ГОТВАЧ

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на правото
 • Трудово правни норми
 • Организация на трудовия процес
 • Икономика
 • Предприятие
 • Мотивация ,предприемчив дух и комуникативни умения
 • Приложение на информатционна техника
 • Чуждоезикова подготовка
 • Основи на частната охранителна дейност
 • Правни основания на частната охранителна дейност
 • Противодействие на тероризма и престъпността
 • Специална подготовкачОръжезнание и стрелкова подготовка
 • Безопасност при боравене с огнестрелно оръжие
 • Стрелби
 • Самоотбрана и бойни приложни техники
 • Организация на личната охрана
 • Организация и тактика на личната охрана
 • Практика по дейността

I. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)
След завършване на професионалното обучение по професията "Охранител" - . специалността "Физическа охрана на обекти", обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства при изпълнение на охранителна дейност;
 • основните характеристики на ползваната охранителна техника;
 • правилата за недопускане на нарушения на обществения ред и пропускателния режим в охраняваните помещения;
 • мерките за спасяване на работещите в охранявания обект и случайни граждани при аварии и бедствия;
 • при постъпване в наряд задачите, които трябва да изпълнява и особеностите на територията;
 • добре въоръжението, снаряжението и другите средства за самоотбрана и принуда;
 • сигнализационните, алармените апаратури, технически средства, служебните животни.

ДА МОЖЕ:

 • да познава особеностите на охранявания обект;
 • да предотвратява и пресича престъпленията в охранявания обект или да оказва помощ на колеги от съседни обекти;
 • своевременно да сигнализира за извършени нарушения;
 • правилно да отразява дежурството в книгата за приемане и издаване на обекта;
 • при необходимост да съдейства на органите на полицията в охранявания обект;
 • да създаде организация за опазване на местопроизшествие и имущество в района на охранявания обект;
 • да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • перфектно да работи с телефон, радиостанции, телекс и др. средства за връзка и сигнализация;
 • да работи със сигнално охранителна техника;
 • да оказва първа медицинска помощ;
 • да разглобява, сглобява, отстранява повреди на зачисленото му оръжие;
 • в зависимост от характеристиката на охранявания обект да ползва бойно стрелково оръжие;
 • да опазва служебната и държавна тайна;
 • да оцени обстановката и промените в нея и да докладва своевременно на работодателя си.

II. OБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:
1. Oбщ брой часове - 995часа
2. Форма на обучение: дневна/ вечерна/ задочна/ дистанционна
3. Организационна форма: квалифициран курс
4. За обучение се приемат кандидати / мъже и жени/ със завършено минмум основно образование, психически и физически здрави
5.След завършване на цикъла от лекции по съответния модул, обучаемите полагат теоретически и практически изпит. За завършили успешно модула се считат обучаемите, не допуснали слаба оценка.
6. След завършване срока на обучение се полага държавен изпит по теория и по практика на професията пред Комисия. Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
7. Курсистите имат право на поправителна сесия или явяване на поправителен изпит в рамките на 3 месеца. На завършилите успешно курса, се издава свидетелство за придобита професионална квалификация "Охранител - физическа охрана на обекти", което представлява трета квалификационна степен от НКП.
8.При завършване на даден модул, т.е. на част от професията, на завършилия се издава удостоверение по форма, одобрена от НАПОО

МОНТЬОР НА ТОВАРО-ПОДЕМНА ТЕХНИКА

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Чужд език по професията
 • Техническо чертане
 • Материалознание
 • Техническа механика
 • Електротехника и електроника
 • Автоматизация
 • Електрообзавеждане на подемно-транспортна техника с електрозадвижване
 • Подемно-транспортна техника с електрообзавеждане
 • Безопасниа експлоатация на повдигателни съоръжения
 • Обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника
 • Товароподемни механизми
 • Производствена практика


I. ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “МОНТЬОР НА ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”
СПЕЦИАЛНОСТ “ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ”
След завършване на професионалното обучение по професията „ Монтьор на подемно - транспортна техника”, специалност „ Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Основните принципи на пазарната икономика;
 • Минимален набор от чужди думи и термини, използвани в професията;
 • Основните правила и изисквания на техническото чертане;
 • Характеристиките на основните материали и заготовки, използвани в професията;
 • Основните принципи и закони на техническата механика;
 • Основните принципи и закони на електротехниката и електрониката;
 • Същността и използваната техника за автоматизация на производството;
 • Основите на електрообзавеждането на подемно - транспортната техника;
 • Видовете подемно - транспортна техника с електрозадвижване;
 • Начините за експлоатация и ремонт на подемно - транспортната техника с електрозадвижване и повдигателните съоръжения;
 • Основните шлосерски операции;
 • Начина на монтаж, демонтаж и ремонт на видовете съединения;
 • Основните заваръчни шевове; Да прилага и контролира правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

ДА УМЕЕ:

 • Да прилага основните принципи на пазарната икономика;
 • Да съставя и разчита чертежи;
 • Да работи с техническа документация - планове, чертежи, схеми и справочна литература;
 • Да избира подходящи материали за заготовки;
 • Да прилага принципите и законите на техническата механика и да съставя схеми;
 • Да използва основните електротехнически материали, машини и съоръжения;
 • Да използва елементите за автоматизация на производството;
 • Да ремонтира електрообзавеждането на подемно - транспортната техника;
 • Да експлоатира и ремонтира видовете подемно - транспортна техника с електрозадвижване и повдигателните съоръжения;
 • Да извършва шлосерски операции;
 • Да извършва монтаж, демонтаж и ремонт на съединения;
 • Да извършва заварочни операции;

2. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Монтьор на подемно - транспортна техника”; специалност “Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”.
2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практика на професията.
3. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
5. Минимално входящо образователно равнище на обучавания - завършен клас от средното образование /Х - ти/ или завършено средно образование
6. Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Монтьор на подемно - транспортна техника”, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

КОЗМЕТИК

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Професионална етика и култура
 • Мениджмънт и управление
 • Основи на трудово правните отношения
 • Козметични средства
 • Съвременни средства във козметиката
 • Анатомия и хигиена на човека
 • Технология на специалността
 • Декоративна козметика
 • Електроника. Уреди и апарати използвани в козметиката,
 • Практика

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
1. Входящо минимално образователно равнище:

 • Завършено средно образование или завършен десети клас от средното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗНЗ.

2. Здравословно състояние - кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Козметик”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

ІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
Завършилите обучение по професията "Козметик" - втора степен на професионална квалификация, могат да повишават квалификацията си в следните сфери:

 • дерматокозметика - за работа в екип с дерматолози;
 • апаратна козметика - за работа в медицински центрове по пластична хирургия или центрове за красота, оборудвани с ново поколение козметични апарати;
 • SPA и Wellness процедури за релакс и добро самочувствие;
 • професионален грим - за нуждите на телевизионния, модния и театралния грим;
 • създаване и управление на козметичен салон или SPA/Wellness център;
 • маркетинг на услугите за красота;
 • изграждане и развитие на екип за козметичен салон или SPA/Wellness център.

ІІ. ЦЕЛ НА  ОБУЧЕНИЕТО
1. Основната цел на обучението е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност “Козметика”.  
2. Подцели за формиране на ключови  професионални компетенции при обучението:
2.1. След завършване на професионалното обучение по професията “Козметик”, със специалност “Козметика” - втора степен  обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • знае и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява околната среда;
 • пазарните отношения, правата и задълженията си като участник в трудовия процес;
 • видовете инструменти, пособия и материали и ги съхранява правилно;
 • стиловете и модните тенденции и успешно ги прилага;
 • познава типовете кожа, умее да определи състоянието й и да приложи съответните грижи, както и да препоръча правилна грижа в домашни условия;
 • познава основните козметични продукти и умее да ги подбира в зависимост от специфичните нужди на кожата;
 • познава видовете, предназначението и начина на ползване на козметична апаратура;

2.2. След завършване на професионалното обучение по професията “Козметик”, със специалност “Козметика” - втора степен  обучаваният трябва

ДА УМЕЕ:

 • да спазва основните принципи на работа;
 • използва личните предпазни средства и работи с апаратурата в съответствие с правилата за безопасна работа;
 • изпълнява процедури за поддържане кожата на лицето, тялото, ръцете, ходилата;
 • изпълнява дневен и вечерен грим;
 • анализира нуждите на клиента и самостоятелно да изготвя програма за процедури в козметичния салон;
 • създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с клиенти и колеги.
 • осъществява кратка комуникация на чужд език, информира се за новостите в развитието на козметичните услуги, продукти и апаратура от различни български и чуждестранни източници и интернет.

2.3. Обучаваният трябва да  изгради  професионално личностни качества:
Трудова дисциплина, отговорност, логическо мислене, физически данни, издръжливост, сръчност, наблюдателност, съобразителност, инициативност; предприемчивост, умение за работа в екип, професионална етичност.

ІV. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Изпитите за придобиване на втора степен на професионална квалификация са по теория и практика на професията. Провеждат се по Национални изпитни програми и в съответствие с  Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, утвърдени от Министъра на Министерството на образованието, младежта и науката.
Организацията на изпитите се определя съгласно Държавните образователни изисквания за системата на оценяване, а съдържанието им - съгласно  Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания, разработени от обучаващата организация, като се съгласуват и със заявителите на обучението.

V. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Завършено професионално обучение  по професия “Козметик”, специалност „Козметика” - втора степен  се удостоверява със:
Свидетелство за професионална квалификация образец 3-57 на МОМН за втора степен на професионална квалификация;
Удостоверение за професионално обучение образец 3-37 на МОМН;

КАСИЕР

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Чужд език по специалността
 • Основи на счетоводството
 • Основи на пазарната икономика
 • Информационни технологии
 • Основи на финансите
 • Фирмена култура
 • Икономика на труда
 • Бизнес комуникации
 • Валутни операции
 • Оперативен мениджмънт
 • Предприемачество
 • Практика

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионално образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12,  където са определени условията и редът за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия Касиер с код 3450600  и специалност Касиер с  код 3450601.
Учебните планове и програми, както и изискуемата учебна документация съответстват на равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване дейностите в стопанското управление и администрация.
Като резултат се постигат целите, свързани с формиране на ключови, базисни и специфични компетенции за професията.
Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

ЗАВЪРШВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ по професия “Касиер” със специалност “Касиер” е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

ЗАВАРЧИК

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Материали и заготовки
 • Техническо чертане
 • Електроника
 • Основи на техническата механика
 • Заваряване на металите
 • Видове заварявания
 • Практика
 • По шлосерство
 • По заваряване

1. Производствено - квалификационна характеристика на професията “Заварчик” и специалността ”Заваряване”
да знаят:

 • технологията на качествено и прецизно изпълнение на професионалните задължения според длъжностната характеристика на заеманото работно място;
 • принципите на безопасно упражняване на дейностите, свързани със заваряването, които да не застрашават живота и здравето на околните и да не причиняват имуществени щети, пожари или аварии;
 • предназначението и функциите на използвания инструментариум при упражняване на дейността по заваряване;
 • заваръчния процес и факторите, влияещи върху правилното му осъществяване;
 • основните техники и материали, използвани при заваръчния процес;
 • правилата за безопасна работа.

да могат :

 • да анализират условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
 • свободно да опeрират с използваната техника и материали;
 • да прилагат техниките на заваряване и упражнява заваръчната дейност, съгласно плана, по който се обучават;
 • да прилагат правилата за безопасна работа и изискванията на Наредба № 15 за пожарна безопасност;
 • да проявяват творчество като комбинира последващи операции при заваряване;
 • да оценяват дейността си и качеството на продукта в съответствие с нормативните изисквания.

да притежават качества:

 • трудова дисциплина.
 • прецизност и отговорност.
 • способност за работа в екип

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Професионалното обучение по рамкова програма “A” с придобиване на I-ва степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по:
Теория на професията
Практика на професията
2. Държавните изпити за придобиване I-ва степен на  професионална квалификация се    провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката
3. Организацията на изпитите се определя съгласно държавното образователно изискване за системата за оценяване
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на I-ва степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация
5. Съдържанието на документа, удостоверяващ професионалното обучение е определено в чл.52 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. на Министерството на образованието и науката
6. За придобиване на правоспособност по заваряване се полагат изпити по теория и практика съгласно Наредба 7 (НППЗ) и “Единни изисквания”.
7. Изпитите за придобиване на правоспособност по заваряване се организират по желание на обучаемите.
8. Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация и изпитите за правоспособност по заваряване са независими един от друг.
9. Свидетелството за професионална квалификация и Свидетелството за правоспособност са два документа и се издават независимо един от друг.
10. Настоящата учебна програма дава възможност за придобиване на степен на правоспособност по модули Е1 и Е2  - заварчик на ъглови шевове, ръчно електродъгово заваряване, код 111.
11. За придобиване на степен на правоспособност по други методи на заваряване, по желание на обучавания, може да бъде проведено допълнително обучение по програма “ Е “ –за непрекъснато професионално обучение, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация:

 • модули М1 и М2 – заварчик на ъглови шевове – МИГ/МАГ заваряване, код 131   и 135;
 • модули Т1 и Т2 – заварчик на ъглови шевове – ВИГ – заваряване, код 141;
 • модул G1 – газокислородно рязане, код 81.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИК

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика
 • Основи на правото
 • Статистика
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Публични финанси
 • Корпоративни финанси
 • Международни финанси
 • Икономика на предприятието
 • Счетоводството на фирмата
 • Банково дело
 • Банково счетоводство
 • Застрахователно дело
 • Осигурително дело
 • Застрахователно счетоводство
 • Осигурително счетоводство
 • Практика

І. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ
1. Учебният план е разработен на основание на чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение.
2. Учебният план е разработен в съответствие с чл. 27, ал. 3, 4, 5 и 9, чл. 33, ал. 3, чл. 34, ал. 2, чл. 37, чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 3 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение и с Рамкови програми Б и Е съгласно чл. 10, ал. 3, т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Минимално входящо образователно равнище:

 • завършен Х клас.

2. Форма на обучение:

 • дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, самостоятелна, дистанционна.

3.  Организационна форма:

 • квалификационен курс.

4. Пълният курс на обучението дава възможност за:

 • придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията 343020 “Финансов отчетник”, специалност 3430201 “Финасова отчетност”.

5. Учебният план осигурява възможност за:

 • обучение по част от професията 343020 “Финансов отчетник”, специалност 3430201 “Финасова отчетност” в съответствие с Рамкова програма Д съгласно чл. 10, ал. 3, т. 5 от Закона за професионалното образование и обучение, като се организира обучение по част от модулите.


ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
След завършване на професионалното обучение по професия 343020 “Финансов отчетник”, специалност 3430201 ”Финансова отчетност”, обучаваният трябва да има:

ЗНАНИЯ ЗА:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • трудово-правните отношения;
 • организацията на трудовия процес;
 • комуникациите при изпълнение на трудовата дейност;
 • информационната техника и технологии;
 • професионалната терминология на чужд език;
 • същността на икономическите явления;
 • пазарната икономика – основните понятия в микроикономиката и макроикономиката;
 • основните понятия в правото;
 • основните понятия в статистиката;
 • основите на вербалната, невербалната и писмената бизнес кореспонденция;
 • общата теория на счетоводната отчетност;
 • публичните финанси - същността на категорията "финанси" и предпоставките за възникването й; съдържанието на публичните финанси; приходите  и разходите на държавата; държавния бюджет и бюджетната технология; теоретичните основи на категорията "данък"; организация на данъчното облагане в Република България по видове данъци; документацията, свързана с данъчното облагане;
 • корпоративните финанси - източниците за формиране, начините на инвестиране и ефективността на капитала на фирмата, амортизационната политика на фирмата, формирането  и разпределението на печалбата; финансовото планиране; извършването на финансов анализ на състоянието на фирмата;
 • международните финанси - международните финансови институции и международния финансов мениджмънт;
 • основните понятия и отношения в икономиката на предприятието, банковото дело, застрахователното дело и осигурителното дело;
 • основните понятия и отношения в счетоводството на фирмата, банковото счетоводство, застрахователното счетоводство и осигурителното счетоводство;
 • съдържанието и воденето на финансови документи, отнасящи се до данъци, инвестиции, ипотеки, комисиони, кредити, облигации, застрахователни полици, ценни книжа и др. и на статистически документи;


УМЕНИЯ ЗА:

 • организиране на работното място с цел повишаване качеството на работа;
 • поддържане на реда и чистотата на работното място;
 • прилагане на правилата, свързани с етиката на деловото общуване;
 • работа в екип;
 • работа с офис техниката;
 • ползване на приложни програмни продукти и Интернет - ресурси;
 • прилагане на нови информационни технологии и системи;
 • чуждоезикова комуникация, отнасяща се до професионалната терминология;
 • работа с външните и вътрешните нормативни документи;
 • извършване на делова кореспонденция;
 • разбиране на организационната структура и технологична последователност при изпълнение на поставени задачи от ръководителя;
 • обобщаване, анализиране и оценяване на изпълнението на собствената работа;
 • получаване, събиране и изчисляване на данни, отнасящи се до воденето на финансови и статистически документи;
 • съставяне на финансови документи, отнасящи се до данъци, инвестиции, ипотеки, комисиони, кредити, облигации, застрахователни полици, ценни книжа и др. и на статистически документи.

 
ІV. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практиката на професията.
2. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
3. Професионално обучение по част от професията завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация по задания, определени от обучаващата институция.
4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-54, на Министерството на образованието и науката.
5. Завършеното професионално обучение по част от професията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-37, на Министерството на образованието и науката.

МАНИКЮРИСТ

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Професионална етика и култура
 • Мениджмънт и управление
 • Трудово правни отношения
 • Хигиена на труда
 • Съвременнни тенденции в маникюра и ноктопластиката
 • Устройство и физиология на кожата
 • Патология на кожата
 • Материалознание
 • Технология на специалността
 • Масажи на горни и долни крайници
 • Електроника и уреди и апарати използвани в маникюра, педикюра и ноктопластиката
 • Практика


І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
1. Входящо минимално образователно равнище:
Завършено средно образование или завършен десети клас от средното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗНЗ.
2. Здравословно състояние - кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Маникюрист - педикюрист”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

ІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
Завършилите обучение по професията "Маникюрист - педикюрист" - втора степен на професионална квалификация, могат да повишават квалификацията си чрез семинари, курсове за SPA и Wellness процедури, симпозиуми и други.

ІІІ. ЦЕЛ НА  ОБУЧЕНИЕТО
1. Основната цел на обучението е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност “Маникюр, педикюр, ноктопластика”.  
2. Подцели за формиране на ключови  професионални компетенции при обучението:
2.1. След завършване на професионалното обучение по професията “Маникюрист - педикюрист”, със специалност “Маникюр, педикюр, ноктопластика” - втора степен  обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:             

 • основните процедури свързани със саниране и дезинфекция
 • да различава болестни изменения по ноктите, които могат да се третират в салона, от други, които трябва да се лекуват от лекар;
 • структурата на нокътя;
 • състава на козметичните продукти използвани за маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • да извършва ефективно маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • да умее да прилага СПА и масажни процедури.

2.2. След завършване на професионалното обучение по професията “Маникюрист - педикюрист”, със специалност “Маникюр, педикюр, ноктопластика” - втора степен  обучаваният трябва

ДА УМЕЕ:

 • да използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява при работа околната среда;
 • да ползва и опазва техниката на работното място;
 • да поддържа лична и производствена хигиена и естетичен външен вид;
 • прилага най-подходящите организационни форми на обслужване;
 • гарантира успешна стопанска и обслужваща дейност;
 • осигурява техническа изправност на апаратите, машините, съоръженията и инсталациите;

2.3. Обучаваният трябва да  изгради  професионално личностни качества: трудова дисциплина, отговорност, логическо мислене, физически данни, издръжливост, сръчност, наблюдателност, съобразителност, инициативност; предприемчивост, умение за работа в екип, професионална етичност.

ІV. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Изпитите за придобиване на втора степен на професионална квалификация са по теория и практика на професията и специалността.
Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания, разработени от обучаващата организация, като се съгласуват и със заявителите на обучението.

V. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Завършено професионално обучение по професия “Маникюрист - педикюрист”, специалност „Маникюр, педикюр, ноктопластика” - втора степен  се удостоверява със:

 • Свидетелство за професионална квалификация образец 3-57 на МОМН за втора степен на професионална квалификация;
 • Удостоверение за професионално обучение образец 3-37 на МОМН за част от професията „Маникюрист – педикюрист”

 

ГОТВАЧ

 

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Чужд език по професията
 • Основи на туризма
 • Хигиена на хранене и хранително законодателство
 • Счетоводство и отчетност в туризма
 • Отчетност на фирмата
 • Материалознание на хранителните продукти
 • Технологично обзавеждане на заведенията за хранене
 • Технология на кулинарните изделия
 • Микробиология
 • Сервиране
 • Практика

І. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Минимално входящо образователно равнище:

 • завършен Х клас.
 • Форма на обучение:
 • дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, самостоятелна, дистанционна.

Организационна форма:

 • квалификационен курс.

Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия 3811070 Готвач, специалност 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки. Учебният план осигурява възможност за обучение по част от професията 811070 Готвач, специалност 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки в съответствие с Рамкова програма Д съгласно чл. 10, ал. 3, т. 5 от Закона за професионалното образование и обучение, като се организира обучение по част от модулите.

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
След завършване на професионалното обучение по професия 811070 Готвач, специалност 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки обучаваният трябва да има:

ЗНАНИЯ ЗА:

 • основните правила за безопасна работа, не замърсява в процеса на работа околната среда, поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място.
 • външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес-поведението на фирмата, познава принципите на делово общуване.
 • пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата.
 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти.

УМЕНИЯ:

 • Участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена
 • Разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
 • да осъществява делови контакти, да се информира за развитието и новостите в туристическата индустрия от специализирани чуждестранни издания, като разбира лексиката, свързана с професията му.
 • Прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството.
 • Прилага технологията за производство на кухненска продукция .
 • Оперира с машини и съоръжения в ресторантьорството.
 • Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните норми.
 • Следи за наличните хранителни продукти и осигурява ритмични заявки
 • Съхранява правилно продуктите.
 • Приготвя ястия при точно спазване на рецепти.
 • Участва при разработване на нови рецепти за кухненска продукция.
 • Участва в разработването на нови менюта.
 • Използва ефективно материално-техническата база.

ІII. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практиката на професията.
Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Професионално обучение по част от професията завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация по задания, определени от обучаващата институция.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация, номенклатурен номер 3-54, на Министерството на образованието и науката.
Завършеното професионално обучение по част от професията се удостоверява с удостоверение за професионално обучение номенклатурен номер 3-37, на Министерството на образованието и науката.