ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г.

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г.

Лектор: Аспасия Петкова е  работила в УНСС, МТСП - главен експерт, НОИ – директор на дирекция "Осигурителни вноски" в Централно управление, НАП - зам. директор в централно управление на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“, автор на много книги, наръчници, статии, а също така и  дългогодишен лектор на семинари и обучения.

Учебна програма

 

28 октомври 2019 г. (понеделник)

09.00 – 09.30 ч.

Регистрация на участниците в семинара

 

09.30 - 11.00 ч.

1.Осигурителен доход, осигурителни вноски, осигурителен стаж.

2.Осигуряване на различните категории лица: самоосигуряващи се; работещи по трудови и граждански правоотношения; по ДУК; първа и втора категория труд; земеделски стопани и тютюнопроизводители; нов кръг на осигурените лица от 2019 г, занимаващи се с електронна търговия и много други.

3.Промени в „осигурителната тежест“ през 2019 г. Промени в КСО - нов кръг на осигурените лица и промени в осигуряването.

4.Определяне на окончателен размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица.

5.Осигурителни плащания от НОИ – при болест, майчинство и за отглеждане на малко дете, при осиновяване и други.

 

11.00 – 11.15 ч.

Кафе-пауза

 

11.15 - 12.30 ч.

6. Помощи, изплащани от НОИ- при смърт, за профилактика и рехабилитация и в други случаи.

7. Пенсиониране- условия за пенсиониране на различните категории лица. Видове пенсии, ранно пенсиониране, работещи при първа или втора категория труд. Други видове пенсии- поради инвалидност, наследствени и т.н.

   Изчисление на пенсиите, нови разпоредби, промени в законодателството от 1.01.2019 г. Два начина на изчисляване на пенсиите.
8. Подаване на информация в НОИ и НАП. Подаване на Декларации образец № 1, № 3, № 5, № 6, № 7,  № 8 и № 9 в НАП.

9.Закон за здравното осигуряване- 2019 г.-здравноосигурителен статус. Прекъсване на осигуряването. Осигуряване на българи в чужбина и на чужденци в България.
10. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания; промени през 2019 г.
11. Безработицата - право на обезщетение.

 

12.30 – 13.30 ч.

Обедна  почивка

 

13.30 - 15.00 ч.

12. Трудово законодателство  - трудови договори – сключване, регистриране, прекратяване.
13. Сумирано изчисление на работното време.

14. Отпуски, трудови злополуки, имуществена отговорност на работодателя.

15. Промени в законодателството, свързано с трудовото и осигурителното законодателство:

-Закон за хората с увреждания;

-Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;

-Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ;

-Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;
-Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
-Наредба за самоосигуряващите се лица;
-Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения;
-Наредба за трудовите досиета в електронен вид;
-Наредба за избор на осигуряване;
-Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;

-Наредба за командироването и изпращането за предоставяне на услуги;

-Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;

-Наредба № 4 от 1993 г. за необходимите документи за сключване на трудов договор;

и много други наредби....
16. Осигуряване на чуждестранни граждани, работещи на територията на Р.България.

 

15.00 – 15.30 ч.

Кафе-пауза

 

15.30 - 17.30 ч.

17. Осигуряване на българи, работещи в държави-членки на ЕС.
18. Командироване за извършване на услуги в чужбина. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1.
19. Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК,самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н.
20. Разглеждане на конкретни казуси.
21. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство. Санкции по Наказателния кодекс, КСО, ЗЗО ДОПК, КТ и др.
 

 

17.00 ч.

Закриване на семинар

 

 

Детайли

Дата 28-10-2019 9:30 am
Event End Date 28-10-2019 5:00 pm
Registration Start Date 08-10-2019 9:00 am
Капацитет Неограничен
Registered 0
Единична цена 100 лв. като при по – ранно записване получавате отстъпка от цената в размер на 10 % за всеки записал се до 20.10.2019г
Местоположение
Център за професионално обучение „Обсерватория”
София, България, пл. Македония 1, ет 16, офис 7
Център за професионално обучение „Обсерватория”
100.00лв.
We are no longer accepting registration for this event